Anaokulu Çocuklarının Çizdikleri Resimlere Yönelik Anlatımları Yoluyla Empatik Becerilerinin İncelenmesi

Mübeccel GÖNEN, Gizem ÖZER
2.883 740

Öz


Bu araştırmada anaokulu çocuklarının empatik becerilerinin çizdikleri resimlerle ilgili anlatımları yoluyla incelenmesi amaçlanmıştır. Çocuklardan üç durumda (“annemi üzgün gördüğümde…”, “arkadaşımı üzgün gördüğümde…” ve “kedimi üzgün gördüğümde…”) ne yapacaklarını gösteren resimler çizmeleri ve resimlerini anlatmaları istenmiş ve onlarla tek tek ayrı bir odada görüşme yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçesinde yer alan ikisi bağımsız kreş ve ikisi ilköğretime bağlı anasınıflarındaki, 9’u dört yaş ve 41’i beş yaş olmak üzere, 50 çocuk oluşturmuştur. Çocuklardan toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Veriler araştırmacı tarafından kodlanmış ve temalar ortaya çıkarılmıştır. Çocuklardan çizmeleri istenilen resimlerden ilki olan “annemi üzgün gördüğümde ne yaparım” a yönelik onlarla yapılan görüşmelerden elde edilen kodlardan oluşturulan temalar “Hediye vermek”, “Çiçek vermek” ve “İlgi göstermek” şeklindedir. Çocukların çizimlerinden ikincisi “arkadaşımı gördüğümde ne yaparım” a yöneliktir. Buradaki temalar; “Hediye vermek”, “Çiçek vermek”, “İlgi göstermek” ve “Oyun oynamak” tır. Çocukların çizimlerinde son bölüm “kedilerini üzgün gördüklerinde ne yapacaklarına” yönelik görüşlerinin alındığı bölümdür. Çocukların üzgün olan kedilerini mutlu etmek için belirttikleri cevaplardan ulaşılan temalar “ilgi göstermek”, “hediye vermek” ve “oyun oynamak” tır. Elde edilen sonuçlara göre çocukların hediye vermek eylemini ve yine buna benzer bir davranış olan çiçek vermek eylemini çoğunlukla tercih ettikleri görülmüştür. Hediye ve çiçek vermekten sonra gözlenen davranışlar ise ilgi / şefkat göstermek, yardım etmek, oyun oynamak, sempati göstermek ve teselli etmektir.

Anahtar Sözcükler: Anaokulu, empati, prososyal.


Tam metin:

PDF