Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 42 - 54 2018-09-28

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)

Vakkas Yalcin [1] , HALİL UZUN [2]

128 1422

Bu çalışma, okul öncesi öğretmenlerinin eğitim etkinliklerinde kullandıkları yöntem ve teknikleri cinsiyet, en son mezun oldukları program, mesleki kıdem durumu ve eğitim verdikleri yaş grubu değişkenlerine göre incelemeyi amaçlamaktadır. Betimsel tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini rastlantısal örnekleme yoluyla seçilen, Kilis ve Gaziantep illerindeki resmi ve özel okulöncesi kurumlarda görev yapan 106 okul öncesi öğretmeni oluşturmuştur. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, okul öncesinde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulamada, okul öncesi öğretmenlerinin mezun oldukları bölüm ve mesleki kıdem değişkenlerinde istatistiksel düzeyde anlamlı bir fark görülmüştür. Elde edilen bilgiler ışığında okul öncesi öğretmenlerinin özel öğretim yöntemlerini kullanma konusu ile ilgili öneriler sunulmuştur.

Okul Öncesi Eğitim, Erken çocukluk, Okul Öncesinde Öğretim Yöntem ve Teknikleri
 • Akyel, Y., ve Çalışkan, N. (2013). Okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin drama yöntemi yeterliliklerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3).
 • Alisinanoğlu, F., Özbey, S., Kahveci, G. (2007). Okul öncesinde fen eğitimi.(Birinci basım). Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Aykaç,N., (2005). Öğretme ve öğrenme sürecinde aktif öğrenme yöntemleri. Ankara: Naturel Yayıncılık
 • Bahar, H. H. & Yildirim, S. (2017). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Başarılarının Cinsiyet, Program ve Sınıf Düzeyine Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 14-27.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2012). Sosyal bilimler İçin istatistik (10. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Conezio, K.,and French, L. (2002) Sicience in the preschool clasroom: capitalizing on childirens fascınation with the everyday world to foster language and literacy developmet. Young Chıldren, 57(5), 12-18
 • Cummings, J. (2003). Do runner beants realy mc you run fast young children arning about, science-related food concepts in informal settings (electironic vercion). Research in Science Education, 33(4), 483-501
 • Demirel, Ö. (2002). Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayınları
 • Demirel, Ö.(1999). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Demirel, Ö.(2004). Öğretimde planlama ve değerlendirme öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Demirel,Ö. (2000). Plandan değerlendirmeye öğretme sanatı. (2. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Dinçer, Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişilerarası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara
 • Ertürk, S. (1982). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara:Meteksan
 • Eshach, H., & Fried, M.N. (2005). Should science be tauğht in early childhood? (electironic vercion). Journal of science education and technology, 14(3), 315-336.
 • Fernie, D.E., Davies, B., Kantor, R., McMurray, P.(1993). Becoming a pearson in preschool: creating integrated gender, school culture, and peer culture positionings. İnternational Journal Off Qualitative Studies in Education, 6 (2), 95-110.
 • French, L. (2004). Science ass the center of a coherent, integrated early childhood curriculum (electironic vercion). Early Chüldhood Research Quarterly, 19,138-149.
 • Garzotto, F., Paolini P., Sabiescu, A. (2010). İnteractive Storytelling for children. http://hoc.elet.polimi.it/idc/2010/assets/doc/ storytelling_Extended_abstract.pdf. Retrieved jully, 20, 2010.
 • Gillingham, D.D. (1993). İncreasing the frequency and appropreateness of science activities for pre-kindergarten children by training teachers in hands-on discovery learning strategies. Unpublisted practicum II report, Nova Üniversity. (ERIC Document Repruduction Service No. ED370712)
 • Harmandar, İ.H. (2004). Beden eğitimi ve sporda özel öğretim yöntemleri. Ankara: Nobel Yayıncılık
 • İnan, H.Z. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (Ed: Fatma Alisinanoğlu.). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • İşman, A.ve Eskicumalı, A. (2000). Eğitimde planlama ve değerlendirme. (2. Baskı) Adapazarı: Değişim Yayınları
 • Katz, L.and Chard, S.C. (1988). Engaging children minds, the Project approach. Norwood, New Jersey: Ablex publishing corbaration
 • Küçükahmet, L. (1997) Eğitim programları ve öğretim “Öğretim İlke ve Yöntemleri” Genişletilmiş 8. Baskı. Ankara: Gazi Kitap Evi
 • Maden, S.(2010). Türkçe öğretmenlerinin drama yöntemini kullanmaya yönelik öz yeterlikleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 259 – 274.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. 18.05.2018 tarihinde http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf linkinden indirilmiştir.
 • Mertoğlu, E. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. (Ed: R.Zembat.). Müzikle Öğretim. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ömeroğlu, E., Ersoy, Ö., Şahin, F.T., Kandır, A., Turla A. (2003). Okul öncesi eğitimde drama (Teoriden uygulamaya). Ankara: Kök yayıncılık
 • Önder, A. (2010). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri. (Ed: R.Zembat.). Okul Öncesinde Eğitici Drama Uygulamalarının Önemi ve Uygulama İlkeleri. Ankara: Anı Yayıncılık
 • Özden, Y. (2004). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Roopnarine, J.L. and Jhonson, J.E.(2005). Preface. In Approhaches to early childhood education (4th ed). Ohio: Pearson, Merrill Prentice Hall.
 • Şahin, B. (2006). Mersin il merkezindeki özel ve devlet ilköğretim okullarındaki ingilizce öğretmenlerinin öğretim etkinliği içerisinde dramayı kullanma düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana
 • Tuğrul, B. (2003). Çocukta yaratıcılık ve drama. (Ed: A.Öztürk). Drama Öğrenme Öğretme. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Progamı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın no: 1488, Açıköğretim Fakültesi yayın no:798
 • Ünal, K., Dilbaz Alkan, G., Özdemir, F. B. & Çakır, Ö. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stil ve stratejilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 56-76.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-8571-9203
Author: Vakkas Yalcin (Primary Author)
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0029-1074
Author: HALİL UZUN
Institution: KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 28, 2018

Bibtex @research article { ijeces424990, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {42 - 54}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Yalcin, Vakkas and UZUN, HALİL} }
APA Yalcin, V , UZUN, H . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 42-54. Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/424990
MLA Yalcin, V , UZUN, H . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 42-54 <http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/424990>
Chicago Yalcin, V , UZUN, H . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 42-54
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği) AU - Vakkas Yalcin , HALİL UZUN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 42 EP - 54 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği) %A Vakkas Yalcin , HALİL UZUN %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği) %D 2018 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Yalcin, Vakkas , UZUN, HALİL . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği)". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (September 2018): 42-54.
AMA Yalcin V , UZUN H . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Genel Bilgi. 2018; 3(2): 42-54.
Vancouver Yalcin V , UZUN H . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kilis ve Gaziantep İli Örneği). Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2018; 3(2): 54-42.