Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 75 - 97 2018-09-28

Examination of the Strategies that Preschool Teachers Use to Deal with Challenging Behaviors in Classroom Management
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi

Özlem Dönmez [1] , Seray Aşantoğrul [2] , Meltem Karasulu [3] , Emrah Bal [4]

158 363

The aim of preschool education which is the first educational institution in children’s lives is to support children to gain positive behaviors. The quality of education which supports positive behaviors, motivation and interest of students depends largely on the quality of classroom management. The purpose of this research is to examine the strategies preschool teachers use to prevent challenging behaviors in classroom management. In accordance with this purpose, whether there is a significant difference between the classroom management strategies of preschool teachers to deal with challenging behaviors according to teachers’ age, educational status, seniority, type of institution they work in, teaching status, class size, presence or absence of children with special needs in the classroom and the city they work in, the relational screening model has been used. The data is collected from 90 preschool teachers via Determining the Strategies of Preschool Teachers to Deal with Challenging Behaviors in Classroom Management Scale. As the results of statistical analysis made on total points, there is no statically significant difference in the strategies preschool teachers use to prevent challenging behaviors in classroom management according to their age, educational status, seniority, type of institution they work in, teaching status, class size, presence or absence of children with special needs and the city they work in. When the analysis made on subscales, according to age of the teachers, there is a statically significant difference in Teacher Effectiveness subscale in favor of the age of 31 and above, but there is no statistically significant difference in other subscales. According to the educational status of teachers, there is not a statically significant difference in any subscales. According to the seniority of teachers, there is a statically significant difference in Teacher Effectiveness and Behavioral Modification Model subscales in favor of 6 years and above, but there is no statistically significant difference in other subscales. According to the type of institution teachers work in, there is a statically significant difference in Reality Therapy and Behavior Modification Model subscales in favor of the private preschool and in Assertive Discipline Model subscale in favor of the state preschool, but there is no statistically significant difference in other subscales. According to the teaching status of teachers, there is a statically significant difference in Assertive Discipline Model subscale in favor of the permanent teachers, but there is no statistically significant difference in other subscales. According to the class size, there is a statically significant difference in Assertive Discipline Model subscale in favor of 16 and above students, but there is no statistically significant difference in other subscales. According to the presence or absence of children with special needs in the classroom, there is not a statically significant difference in any subscales. According to the city teachers work in, there is a statically significant difference in Behavior Modification Model subscale in favor of Istanbul, but there is no statistically significant difference in other subscales. The findings are discussed in the framework of the relevant literature.

Çocuğun okulla karşılaştığı ilk eğitim basamağı olan okul öncesi dönemde eğitimin hedefi öğrenci davranışlarının oluşturulmasıdır. Bu davranışların oluşmasını sağlayan, öğrencilerin motivasyonunu ve ilgisini arttıran, sorumluluk sahibi bireyler yetiştiren kaliteli bir eğitim sistemi büyük ölçüde sınıf yönetiminin kalitesine bağlıdır. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri incelemektir. Bu amaç doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler öğretmenlerin yaşına, öğrenim durumuna, kıdemine, çalıştığı kurumun türüne, öğretmenlik statüsüne, sınıf mevcuduna, sınıfta kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmamasına ve görev yaptığı ile göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ilişkisel tarama modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışmaya 90 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Veriler, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejileri Belirleme Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Toplam puan üzerinden yapılan istatistiksel analizler sonucunda sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejiler öğretmenlerin yaşına, öğrenim durumuna, kıdemine, çalıştığı kurumun türüne, öğretmenlik statüsüne, sınıf mevcuduna, sınıfta kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmamasına ve görev yaptığı ile göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ölçeğin alt boyutları incelendiğinde; öğretmenlerin yaşına göre Öğretmen Etkililiği alt boyutunda 31 ve üzeri yaş lehine anlamlı bir fark görülmüştür, diğer alt boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin kıdemine göre Öğretmen Etkililiği ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarında 6 ve üzeri yıl lehine anlamlı bir fark görülmüştür, diğer alt boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin çalıştığı kurumun türüne göre Gerçeklik Terapisi ve Davranış Değiştirme Modeli alt boyutlarında özel okul ve Güvengen Disiplin Modeli alt boyutunda devlet okulu lehine anlamlı bir fark görülmüştür, diğer alt boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin öğretmenlik statüsüne göre Güvengen Disiplin Modeli alt boyutunda kadrolu öğretmenler lehine anlamlı bir fark görülmüştür, diğer alt boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Öğretmenlerin sınıflarında kaynaştırma öğrencisi bulunup bulunmamasına göre hiçbir alt boyutta fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin çalıştığı ile göre Davranış Değiştirme Modeli alt boyutunda İstanbul lehine anlamlı bir fark görülmüştür, diğer alt boyutlarda farklılık bulunmamıştır. Elde edilen bulgular, ilgili literatür çerçevesinde tartışılmıştır.

 • Adıgüzel, İ. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Rize: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Akar, H., Tor, D., Tantekin Erden, F., & Şahin, İ. (2010). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yaklaşımları ve deneyimlerin incelenmesi. Elementary Education Online, 792-806.
 • Akdağ, Z., & Haser, Ç. (2016). Beginning early childhood education teachers’ classroom management concerns. Teachers ans Teaching, 700-715.
 • Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul Öncesi Öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1-9.
 • Akman, B., Baydemir, G., Çelik Arslan, A., Akyol, T., & Kent Kükütçü, S. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıfta karşılaştıkları sorun davranışlara ilişkin düşünceleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 1715-1731.
 • Anthony, B., Anthony, L., Morrel, T., & Acosta, M. (2005). Evidence for social and behavior problems in low-income, urban preschoolers: effects of site, classroom, and teacher. Journal of Youth and Adolescence, 31-39.
 • Arnold, D., McWilliams, L., & Arnold, E. (1998). Teacher discipline and child misbehavior in day care: untangling causality with correlational data. Developmental Psychology, 276-287.
 • Arslan, B. (2016). Öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliklerine ilişkin öğrenci görüşleri (Yüksek lisans tezi). İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cameron, R. (1998). School discipline in the United Kingdom: Promoting classroom behaviour which encourages effective teaching and learning. School Pscyhology Review, 33-44.
 • Campbell, J. (1999). Student discipline and classroom management: Preventing and managing discipline problems in the classroom. Emmitsburg: Charles Thomas Publisher.
 • Celep, C. (2000). Sınıf Yönetimi ve Disiplini. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Charlesworth, R., Hart, C., Burts, D., Mosley, J., & Fleege, P. (1993). Measuring the developmental appropriateness of kindergarten teachers’ beliefs and practices. Early Childhood Research Quarterly, 255-276.
 • Demir, T. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik algılarının ve sınıf yönetimi stratejilerinin çocuk-öğretmen ilişkileri üzerindeki etkileri (Yüksek lisans tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Denizel Güven, E., & Cevher, F. (2005). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Dinçer, Ç., & Akgün, E. (2015). Developing a classroom management skills inventory for preschool teachers and the correlation of preschool teachers classroom management skills with different variables. Education and Science, 187-201.
 • Ekici, G. (2011). Sınıfta Zamanın Etkili Yöntemi. Ç. Özdemir içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Erden, M. (2008). Sınıf Yönetimi. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Erdoğan, İ. (2016). Sınıf yönetimi ders, konferans, panel ve seminer etkinliklerinde başarının yolları. İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Gangal, M. (2013). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin sınıfta istenmeyen davranışlarla başa çıkmaya yönelik uygulamaları ve sınıf yönetimi stratejileri hakkındaki inançlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gezgin, N. (2009). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kullandıkları sınıf yönetimi stratejileri (Yüksek lisans tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gilliam, W. (2005). Prekindergarteners left behind: expulsion rates in state prekindergarten programs. Yale University Child Study Center.
 • Green, B., Everthart, M., Gordon, L., & Gettman, M. (2006). Characteristics of Effective Mental Health Consultation in Early Childhood Settings: Multilevel Analysis of a National Survey. Topics in Early Childhood Special Education , 142–152.
 • Grooves, E., & Wootton, F. (2009). The Everything Classroom Management Book: A Teacher’s Guide To An Organized, Productive, And Calm Classroom. USA: Adams Media.
 • Güner, N. (2010). Kaynaştırma uygulamaları yapılan sınıflarda çalışan öğretmenlerin sınıf yönetimi bilgi düzeyleri ile önleyici sınıf yönetimi eğitim programının öğretmenlerin sınıf yönetimlerinin etkisine incelenmesi (Doktora tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Jiang, H., & Jones, S. (2016). Practical strategies for minimizing challenging behaviors in the preschool classroom. Dimensions of Early Childhood, 12-20.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keleş, O. (2013). Okul öncesi öğretmen adaylarının ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin tutum ve inançlarının incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Keleş, O. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetiminde istenmeyen davranışlara karşı kullandığı stratejileri belirleme ölçeği geçerlik güvenirlik çalışması. Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, 361-367.
 • Kök, M., Küçükoğlu, A., Tuğluk, M., & Koçyiğit, S. (2007). Okul öncesi eğitiminin sorunlarına ilişkin öğretmen görüşleri (Erzurum ili örneği). Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 160-171.
 • Marzano, R., Gaddy, B., Foseid, M., Foseid, M., & Marzano , J. (2005). A handbook for classroom management that works. USA: ASCD Publications.
 • McCabe, L., & Frede, E. (2007). Challenging behaviors and the role of preschool education. Preschool Policy Brief, 1-12.
 • Ming-Tak, H., & Wai-Shing, L. (2008). Classroom Management: Creating a Positive Learning Environment. Hong Kong: Hong Kong University Pres.
 • Morris Rothschild, B., & Brassard, M. (2006). Teachers’ conflict management styles:The role of attachment styles and classroom management efficacy. Journal of School Psychology, 105-121.
 • Phillipsen, L., Burchinal, M., Howes, C., & Cryer, D. (1997). The Prediction of Process Quality from Structural Features of Child Care. Early Childhood Research Quarterly, 281-303.
 • Powell, D., Fixsen, D., & Dunlap, G. (2003). Pathways to Service Utilization: A Synthesis of Evidence Relevant to Young Children with Challenging Behavior. Florida: University of South Florida, Center for Evidence-Based Practice: Young Children with Challenging Behavior.
 • Rist, R. (2000). Student social class and teacher expectations: The self-fulfilling prophecy in ghetto education. Harvard Educational Review, 257-301.
 • Sadık, F. (2006). Öğrencilerin istenmeyen davranışları ve bu davranışlarla baş edilme stratejilerinin öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine göre incelenmesi ve güvengen disiplin modeli temele alınarak uygulanan eğitim programının öğretmenin baş etme stratejilerine etkisi. Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sadık, F., & Dikici Sığırtmaç, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf yönetim becerileri ve uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 631-664.
 • Sarıtaş, M. (2005). Sınıf yönetimi ve disiplinle ilgili kurallar geliştirme ve uygulama bölümü. L. Küçükahmet içinde, Sınıf Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Stipek, D., & Byler, P. (1997). Early childhood education teachers: Do they practice what they preach? Early Childhood Research Quarterly, 305-325.
 • Stormont, M., Beckner, R., Mitchell, B., & Richter, M. (2005). Supporting successful transition to kindergarten: general challenges and specific implications for students with problem behavior. Psychology in the Schools, 765-778.
 • Stormont, M., Lewis, T., & Smith, S. (2015). Behavior Support Strategies in Early Childhood Settings: Teachers’ Importance and Feasibility Ratings. Journal of Positive Behavior Interventions, 131-139.
 • Sucuoğlu, B., Ünsal , P., & Özokçu, O. (2004). Kaynaştırma sınıfı öğretmenlerinin önleyici sınıf yönetimi becerilerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 51-64.
 • Tauber, R. (2007). Classroom Management: Sound Theory and Effective Practice. London: Praeger.
 • Tertemiz, N. (2011). Sınıf Yönetimi ve Disiplin Modelleri. L. Küçükahmet içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Turla , A., Tezel Şahin, F., & Avcı, N. (2001). Okul öncesi öğretmenlerinin fiziksel şartlar, program, yöntem, teknik, sınıf ve davranış yöntemi sorunlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Miili Eğitim Dergisi.
 • Uysal, H., Akbaba Altun, S., & Akgün, E. (2010). The strategies preschool teachers use when confronted with children’s undesired behaviors. Elementary Education Online, 971-979.
 • Uysal, H., Burçak, F., Tepetaş, G., & Akman, B. (2014). Preschool education and primary school pre-service teachers’ perceptions about classroom management: a metaphorical analysis. International Journal of Instruction, 165-180.
 • Ünsal, H. (2011). Okul ve Sınıfta Disiplin. Ç. Özdemir içinde, Sınıf Yönetimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Wilcox-¬Herzog , A., & Ward, S. (2004). Measuring teachers’ perceived interactions with children: A tool for assessing beliefs and intentions. Early Childhood Research & Practice.
 • Yalçınkaya, M., & Tonbul, Y. (2002). İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler. Ege Eğitim Dergisi, 1-10.
 • Yaşar Ekici, F., Günhan, G., & Anılan, Ş. (2017). Okul öncesi öğretmenleri sınıf yönetimi becerileri. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 48-58.
 • Yeşilyurt, E., & Çankaya, İ. (2008). Sınıf yönetimi açısından öğreten niteliklerinin belirlenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 274-295.
Primary Language tr
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0003-3881-3448
Author: Özlem Dönmez (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0277-9583
Author: Seray Aşantoğrul
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0431-7721
Author: Meltem Karasulu
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4160-5327
Author: Emrah Bal
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 28, 2018

Bibtex @research article { ijeces454555, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {75 - 97}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dönmez, Özlem and Aşantoğrul, Seray and Karasulu, Meltem and Bal, Emrah} }
APA Dönmez, Ö , Aşantoğrul, S , Karasulu, M , Bal, E . (2018). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 75-97. Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/454555
MLA Dönmez, Ö , Aşantoğrul, S , Karasulu, M , Bal, E . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 75-97 <http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/454555>
Chicago Dönmez, Ö , Aşantoğrul, S , Karasulu, M , Bal, E . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 75-97
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi AU - Özlem Dönmez , Seray Aşantoğrul , Meltem Karasulu , Emrah Bal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 97 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi %A Özlem Dönmez , Seray Aşantoğrul , Meltem Karasulu , Emrah Bal %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi %D 2018 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Dönmez, Özlem , Aşantoğrul, Seray , Karasulu, Meltem , Bal, Emrah . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (September 2018): 75-97.
AMA Dönmez Ö , Aşantoğrul S , Karasulu M , Bal E . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi. Genel Bilgi. 2018; 3(2): 75-97.
Vancouver Dönmez Ö , Aşantoğrul S , Karasulu M , Bal E . Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetiminde İstenmeyen Davranışlara Karşı Kullandığı Stratejilerin İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2018; 3(2): 97-75.