Aim & Scope

Derginin amacı; uluslararası, disiplinler arası; özgün, bilimsel çalışmalar için iyi bir kaynak olmak, erken çocukluk eğitimiyle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Bu alanda çalışma yapan eğitimcilerin, araştırmacıların ve uzmanların yararlanabileceği Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi - IJECES (International Journal of Early Childhood Education Studies), eğitim ile ilgili konularda kaliteli ve etik akademik araştırma sonuçlarını yayınlayan ve derlenen akademik bilgiyi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının erişimine sunan bilimsel bir kaynak olma özelliğini taşımakta ve aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda yayın yapmaktadır:

1.Dergimiz, yayın politikası gereğince, erken çocukluk eğitimine ilişkin tüm alanlarda nicel ve/veya nitel araştırma makalelerine yer vermekte olup yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2.Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi - IJECES, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

3.Dergiye gönderilen yazılar Baş Editör/Editör Yardımcıları ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön incelemede uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Ön incelemede aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurulur:

a)      Yayın etiğine uygunluğu

b)      Dergi yayın ilkelerine uygunluğu

c)      Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği

d)     Çalışma konusunun eğitime katkısı

e)      Yazım kurallarına/şablona uygunluğu

4.Ön inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirmesi için hakemlere gönderilir. Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu ve/veya Baş Editör/Editör Yardımcıları karar verir. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda, gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.

a)Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi Baş Editör/ Editör Yardımcıları sağlar.

b)Dergi yayın ilkesi gereğince makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır. Hakemlerden birinin “yayınlanamaz” değerlendirmesi sonucunda çalışmanın üçüncü bir hakeme gönderilmesi veya baş editör/editör yardımcıları tarafından değerlendirilmesi söz konusudur.

5.Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazar(lar) değişiklik yapamaz. Dolayısıyla yayınlanan makalenin içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur. Ayrıca yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmez.

6.Açık erişim politikası gereğince, dergi sayıları ve makaleler derginin web sayfasında (https://dergipark.org.tr/ijeces) yer alır ve makalelerin tam metinlerine pdf dosyası olarak erişilebilir.

Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal

arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

 

IJECES, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Güz ve Bahar dönemlerinde Şubat ve Eylül ayları olmak  üzere yılda iki defa yayınlanan akademik bir dergidir ve hedef kitlesi araştırmacılar, eğitimciler, ebeveynler, erken çocukluk eğitimi uzmanlarıdır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergimizde eğitim ile ilgili özgün araştırmalar, derlemeler, kitap kritikleri, editöre mektuplar ve çeviriler gibi çalışmalara yer verilir. Editörler Kurulunun kararı ile özel sayı yayımlanabilir.

Period Months
February September