Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 63 - 73, 14.01.2020

Abstract

References

 • Akyüz, E. (2000). Ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balaban, G. G., Çiftçi, K. ve Aydoğan, Y. (2017). Çocukların, çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 400-411) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Bayram, Z., Bulduk, Z. ve Çavuş, Z. S. (2017). “Çocuk Hakları” temalı çocuk resimleri üzerine bir inceleme. Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 240-247) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Clark, A. (2004). Why and how we listen to young children. London: National Children’s Bureau.
 • Covell, K. and Howe, R.B. (1999). The impact of children’s rights education: A Canadian study. International Journal of Children’s Rights, 7(2), 171-183.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd Ed.). Los Angeles: Sage Publications, Inc.
 • Dağ, H., Doğan, M., Sazak, S., Kaçar, A., Yılmaz, B., Doğan, A., and Arıca, V. (2015). Current approach to child rights. Cukurova Medical Journal, 40(1), 1-5.
 • Erbay, E. (2013). Çocuk hakları. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Ersoy, A. F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10(1), 20-39.
 • Flowers, N. (2007). Compasito: Manual on human rights education for children. Buda Pest: Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe.
 • Gültekin, M., Gürdoğan Bayır, Ö. ve Balbağ, N.L. (2016). Haklarımız var: çocukların gözünden çocuk hakları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 972-1005.
 • Hareket, E., Çağlayan, K. T., ve Dündar, H. (2016). Çocuk haklarına ilişkin algı gelişiminde çocuk meclisi uygulamaları. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 445-463.
 • Karaman Kepenekçi, Y. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaman Kepenekçi, Y. ve Aslan, C. (2011). Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda çocuk hakları. Eğitim, Araştırma ve İnceleme Dizisi – I. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Limber, S. P., Kask, V., Heidmets, M., Kaufman, N. H., and Melton, G. (1999). Estonian children's perceptions of rights: Implications for societies in transition. The International Journal of Children's Rights, 7, 365-383.
 • NCSS (National Council for Social Studies) (1998). Social studies for early childhood and elementary school children preparing for the 21st century. Available online at (15.04.2019).
 • Nelken, D. (1998). Children’s right’s and traditional values. Aldershot: Ashgate.
 • Şenol, F. B. ve Akyol, T. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının çocuk haklarına yönelik farkındalıklarını geliştirmeye yönelik bir uygulama örneği (Pilot Çalışma). Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 299-312) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Topsakal, C. ve Sadıkoğlu, İ. (2017). Okul öncesi eğitimde çocuk hakları eğitimi çalışmalarına genel bir bakış. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 219-244.
 • Yazıcı, E. ve Baydar, I. Y. (2015). 60-72 aylık çocukların çocuk haklarına ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 7, 1-19.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 63 - 73, 14.01.2020

Abstract

Okul öncesi dönemdeki çocukların gözünde çocuk haklarının yerinden yola çıkarak hazırlanan bu araştırmada 4-6 yaş aralığındaki çocukların kendi haklarından ne kadar haberdar olduklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Çalışma Gaziantep, Hatay, Mersin ve Niğde illerinde anaokullarına devam eden 4-6 yaş aralığındaki 242 çocuk ile yürütülmüştür. Nitel bir çalışma olan bu araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Çocuklara “Çocukların bazı hakları vardır. Peki, senin bir çocuk olarak hangi hakların vardır?” sorusu sorulmuş ve verilen cevaplar not alınmıştır. Sorular sorulduktan sonra çocuklara “Bize haklarını anlatan bir resim çizer misin?” yönergesi verilerek resim yaptırılmış ve resimleri hakkında yaptıkları açıklamalar her resmin arkasına kaydedilmiştir. Her çocuk ile birebir görüşme yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 10-15 dakika sürmüştür. Çalışmaların geçerlilik ve güvenirlilik açısından zayıf kalmaması için yapılan görüşmelerin sonunda bu çocukların okul öncesi öğretmenleriyle görüşme yapılarak ve alan yazınla ilişkilendirilerek “çeşitleme” yapılmıştır. Çocuklarla yapılan görüşmeler ve çocukların yaptıkları resimler içerik analizi ile analiz edilmiştir.

References

 • Akyüz, E. (2000). Ulusal ve uluslararası hukukta çocuğun haklarının ve güvenliğinin korunması. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • Akyüz, E. (2012). Çocuk hukuku: Çocukların hakları ve korunması. Ankara: Pegem Akademi.
 • Balaban, G. G., Çiftçi, K. ve Aydoğan, Y. (2017). Çocukların, çocuk haklarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 400-411) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Bayram, Z., Bulduk, Z. ve Çavuş, Z. S. (2017). “Çocuk Hakları” temalı çocuk resimleri üzerine bir inceleme. Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 240-247) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Clark, A. (2004). Why and how we listen to young children. London: National Children’s Bureau.
 • Covell, K. and Howe, R.B. (1999). The impact of children’s rights education: A Canadian study. International Journal of Children’s Rights, 7(2), 171-183.
 • Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (3rd Ed.). Los Angeles: Sage Publications, Inc.
 • Dağ, H., Doğan, M., Sazak, S., Kaçar, A., Yılmaz, B., Doğan, A., and Arıca, V. (2015). Current approach to child rights. Cukurova Medical Journal, 40(1), 1-5.
 • Erbay, E. (2013). Çocuk hakları. İstanbul: Yeni İnsan Yayınevi.
 • Ersoy, A. F. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çocuk haklarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10(1), 20-39.
 • Flowers, N. (2007). Compasito: Manual on human rights education for children. Buda Pest: Directorate of Youth and Sport of the Council of Europe.
 • Gültekin, M., Gürdoğan Bayır, Ö. ve Balbağ, N.L. (2016). Haklarımız var: çocukların gözünden çocuk hakları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(24), 972-1005.
 • Hareket, E., Çağlayan, K. T., ve Dündar, H. (2016). Çocuk haklarına ilişkin algı gelişiminde çocuk meclisi uygulamaları. The Journal of Academic Social Science Studies, 42, 445-463.
 • Karaman Kepenekçi, Y. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karaman Kepenekçi, Y. ve Aslan, C. (2011). Okulöncesi döneme seslenen kitaplarda çocuk hakları. Eğitim, Araştırma ve İnceleme Dizisi – I. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Limber, S. P., Kask, V., Heidmets, M., Kaufman, N. H., and Melton, G. (1999). Estonian children's perceptions of rights: Implications for societies in transition. The International Journal of Children's Rights, 7, 365-383.
 • NCSS (National Council for Social Studies) (1998). Social studies for early childhood and elementary school children preparing for the 21st century. Available online at (15.04.2019).
 • Nelken, D. (1998). Children’s right’s and traditional values. Aldershot: Ashgate.
 • Şenol, F. B. ve Akyol, T. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının çocuk haklarına yönelik farkındalıklarını geliştirmeye yönelik bir uygulama örneği (Pilot Çalışma). Ö. Pınarcık ve M. Özözen Danacı (Ed.), Uluslararası Çocuk Hakları Kongresi Tam Metin Kitabı (s. 299-312) içinde. Ankara: Eğiten Kitap. ISBN:978-975-2435-91-9.
 • Topsakal, C. ve Sadıkoğlu, İ. (2017). Okul öncesi eğitimde çocuk hakları eğitimi çalışmalarına genel bir bakış. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 219-244.
 • Yazıcı, E. ve Baydar, I. Y. (2015). 60-72 aylık çocukların çocuk haklarına ilişkin algılarının resim yoluyla incelenmesi. ACED Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 7, 1-19.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Hatice UYSAL BAYRAK (Primary Author)
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3996-2402
Türkiye


Hatice Nur GÖK This is me
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1563-8114


Ebru YÖRÜK This is me
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8181-0483


Ebru KAYA This is me
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8265-1717

Publication Date January 14, 2020
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijeces592554, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {63 - 73}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları}, key = {cite}, author = {Uysal Bayrak, Hatice and Gök, Hatice Nur and Yörük, Ebru and Kaya, Ebru} }
APA Uysal Bayrak, H. , Gök, H. N. , Yörük, E. & Kaya, E. (2020). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 63-73 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/51853/592554
MLA Uysal Bayrak, H. , Gök, H. N. , Yörük, E. , Kaya, E. "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2020 ): 63-73 <http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/51853/592554>
Chicago Uysal Bayrak, H. , Gök, H. N. , Yörük, E. , Kaya, E. "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2020 ): 63-73
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları AU - Hatice Uysal Bayrak , Hatice Nur Gök , Ebru Yörük , Ebru Kaya Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 73 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları %A Hatice Uysal Bayrak , Hatice Nur Gök , Ebru Yörük , Ebru Kaya %T Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları %D 2020 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Uysal Bayrak, Hatice , Gök, Hatice Nur , Yörük, Ebru , Kaya, Ebru . "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 / 2 (January 2020): 63-73 .
AMA Uysal Bayrak H. , Gök H. N. , Yörük E. , Kaya E. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları. Genel Bilgi. 2020; 4(2): 63-73.
Vancouver Uysal Bayrak H. , Gök H. N. , Yörük E. , Kaya E. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2020; 4(2): 63-73.
IEEE H. Uysal Bayrak , H. N. Gök , E. Yörük and E. Kaya , "Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Gözünden Çocuk Hakları", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 63-73, Jan. 2020