Hakkında

IJECES, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi ve süreli bilimsel yayınıdır. Bahar ve Güz dönemlerinde olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Derginin amacı; uluslararası, disiplinler arası; özgün, bilimsel çalışmalar için bir kaynak olmak, erken çocukluk eğitimiyle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu alanda çalışma yapan eğitimcilerin, araştırmacıların ve uzmanların yararlanacağı bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır. Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.


IJECES HAKKINDA GENEL BİLGİLER

  1. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES (International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.
  2. Derginin hedef kitlesi araştırmacılar, eğitimciler, ebeveynler, erken çocukluk eğitimi uzmanlarıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  3. Dergide “Özgün Araştırmalar”, “Editöre Mektuplar”, “Bilimsel Toplantı Bildirileri/Özetleri”, “Kitap Yorumları” ve “Derleme” türü çalışmalar  yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile özel sayı yayımlanabilir.
  4. IJECES, 2015 yılında yayın hayatına başlamış olup Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesinin resmi ve süreli bilimsel yayınıdır. Bahar ve Güz dönemlerinde Şubat ve Eylül ayları olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Derginin amacı; uluslararası, disiplinler arası; özgün, bilimsel çalışmalar için bir kaynak olmak, erken çocukluk eğitimiyle ilgili nitelikli tartışmalar üretmek, dünyada ve Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Böylece bu alanda çalışma yapan eğitimcilerin, araştırmacıların ve uzmanların yararlanacağı bilimsel bilgi birikimine katkı sağlamayı amaçlanmaktadır.
  5. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi, online, uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir. Dergiye gönderilecek yazılar, Türkçe veya İngilizce olabilir.Türkçe yayınlar için İngilizce geniş özet eklenmesi gerekmektedir. Geniş özet yazının bitimine konulur. Geniş özet en 750 kelime olmalı ve kaynakçadan sonra eklenmelidir.
  6. IJECES, bilimsel rapor yazmada APA 6 kurallarını temel almaktadır. Tüm yazarlar için derginin son sayısında açıklanan yazım formatı dikkate alınmalıdır.
  7. Dergiye gönderilen tüm çalışmalar sisteme yüklendiği şekil ve an itibariyle başka bir dergide yayınlanmamış veya değerlendirmeye alınmamış olması gerekir. Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre hareket eder.

 Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve e-posta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır. Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirildiğinde, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.

2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın font'tan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]   Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyası: Derginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir. Yazar düzenleme dosyası:  Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikler uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir. Son kopya düzenleme: Dergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

Last Update Time: 2/2/17, 4:41:24 PM