Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 13 - 35, 01.02.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimi ile ilgili düşüncelerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Bursa ilinde görev yapan 50 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma yöntemi olarak çalışması kullanılmıştır ve öğretmenlerle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin daha çok "İyilikseverlik" ve "Evrensellik" kategorilerindeki değerleri öğretmeyi istediği, bu kategorideki değerleri öğretirken zorlandıkları ve yine öğrencilerde en çok bu iki kategorideki değerlerin geliştiğini düşündükleri, öğretmenlerin planlama aşamasında; en çok etkinlik planlama, materyal hazırlama, uygulama aşamasında; yöntem ve teknik, araç-gereç kullanımı, değerlendirme aşamasında ise gözlem ve soru cevap yöntemlerinden faydalandıkları, öğretmenlerin en çok drama, oyun gibi öğrenci merkezli yöntemleri, hikaye, anlatım gibi öğretmen merkezli yöntemleri kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Öğretmenler en çok etkinlik, materyal bulamamak gibi öğrenme-öğretme süreci ile ilgili sorunlar yaşamaktadır.

Kaynakça

 • Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). İlköğretim Okullarında Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleştirme Derecesinin Değerlendirilmesi.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akdemir, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Görüşleri Ve Bunların Kazandırılmasına İlişkin Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akkiprik, G. B. (2007). Genel Lise Öğretmenlerine Göre Karakter Eğitimi Yoluyla Öğrencilere Kazandırılacak Değerler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Alpöge, G. (2011). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Aydın, M. Z. (2012). Ailede Ahlak Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Balat, G. U. ve Dağal, A. B. (2011). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara:Kök Yayıncılık.
 • Balat, G.U., Beceren, B. Ö, ve Özdemir, A. (2011). The Evaluation Of Parents’ Views Related To Helping Pre-School Children Gain Some Universal Values. Procedia Social And Behavioral Sciences (15) 908-912. Retrieved March 16, 2015 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811003892.
 • Balat, G. (2012). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi (Birinci Bölüm). İçinde (Balat, G. (Edt.) Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Ve Etkinlik Örnekleri (s. 2-36). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balat, G. (2014). Çocuklar Ve Değerler Eğitimi. Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Çalıştayında sunuldu, İstanbul. Retrieved March 20, 2018 from http://www.kimpsikoloji.com/wp-content/uploads/2014/02/Do%C3%A7.-Dr.-G%C3%BClden-Uyan%C4%B1k-Balat-Okul-%C3%96ncesinde-De%C4%9Ferler-E%C4%9Fitimi.pdf
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri Ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bilir, Ş. ve Bal, S. (1989). Kütahya İl Merkezinde Anaokuluna Giden Ve Gitmeyen 4-6 Yaşlar Arasındaki Çocukların Kullandıkları İfadelerin Sözdizimi Yönünden İncelenmesi. İstanbul: 6. Ya-Pa Semineri Kitapçığı.
 • Bonnic, F. (2000). A Caring And Sharing Environment Helps Teach Values İn Kindergarten Students. Master’s Action Reseach Project, Chicago: Saint Xavier University and Skylight Professional Development Field Based Master’s Programme. Retrieved March 16, 2018 from http://eric.ed.gov/?id=ED445781.
 • Bulach, C.R. and Butler J.D. (2002). The Occurence Of Behaviors Associated With Sixteen Character Values. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 41(2), 200-214.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Crowther, E. (1995). An Independent School Library- Classroom-Parent Pertnership Program To Encourage Respect, Responsibility, Courtesy, And Caring For Prekindergarten Through Eighth Grade, Retrieved March 20, 2018 from http://eric.ed.gov/?id=ED388964.
 • Çağlar, A. (2005). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi. İçinde M. Sevinç (Edt.). Erken Çocuklukta Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar İçinde (2.cilt, s.304-310). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Geliştirilmiş 6. Baskı. Bursa: Celepler Matbaacılık.
 • Deveci, H. ve Dal, S. (2008). Primary School Teachers' Opinions On The Efficacy Of Social Studies Program İn Value Gain. Humanity& Social Seciences Journal, 3 (1), 1-11.
 • Doğanay, A. (2009). Değerler Eğitimi. İçinde C. Öztürk (Edt.). Sosyal Bilgiler Eğitimi ( sayfa 225-256), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Domitrovich, C. E., Cortes, R. ve Greenberg, M. T. (2007). Improving Young Children‟S Social And Emotional Competence: A Randomized Trial Of The Preschool “Paths” Curriculum. The Journal Of Primary Prevention, Vol. 28, No. 2, March. Retrieved March 21 2018 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17265130.
 • Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2 (2), 1-18. Retrieved March 16, 2018 from http://www.keg.aku.edu.tr/index.php/anasayfa/article/download/19/15.
 • Gedik, E. G. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimlerinin Ve Öğrencilerine Aktarmak İstedikleri Değerlerin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Hooli, A., and Shammari, Z. (2009). Teaching And Learning Moral Values Through Kindergarten Curriculum. Education, 129(3), 382-399. Retrieved March 19, 2016 http://www.fatih.edu.tr/~hugur/PATIENT/TEACHING%20AND%20LEARNING%20MORAL%20VALUES%20THROUGH%20KINDERGARTEN%20CURRICULUM.pdf.
 • Howard, R. W., Berkowitz, M. W., & Schaeffer, E. F. (2004). Politics of character education. Educational policy, 18(1), 188-215.
 • İnan, H. Z. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (Ed: Fatma Alisinanoğlu). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Lickona, T. (2004). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. Simon and Schuster.
 • MEB (2018). Okul Öncesi Eğitim Programı. Retrieved November 16, 2018 from http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Memiş, A. ve Gedik, E. G. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123-145.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Önder, M. (2011). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile Eğitimi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 377-386.
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods İn Evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Paykoç, F. (2007). Affective Development Education And Values: The Turkish Case. N. P. Terzis ( Ed.), Education And Values In The Balkan Countries. (p. 89-104). Greece: Puplishing House Kyriakidis Brothers S. A.
 • Pekince, D. (2010). Değerlere dayalı sınıf yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Samur, A. Ö. (2011). Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarı, S. Ç. (2010). Okul öncesi eğitimde sınıf dışı etkinlikler. (Edt: Gülden Uyanık Balat ). Okul Öncesi Eğitime Giriş, Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Scheopner, A. (2005). Ethics and ethical knowledge in teaching: a book review. Teaching Exceptional Children Plus, 1(3), 5.
 • Tarkoçin, S., Berktaş, D. ve Balat, G. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Çocuklarla Olan İletişimlerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-49.
 • Tatar, A. F. (2009). Okul Öncesi Eğitiminde Hoşgörü Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tepecik, B. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tokdemir, M. A. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Değerler Ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Türk, İ. (2009). Değerler Eğitiminde Saygı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Kayseri.
 • Veugelers, W. (2000). Difference Ways Of Teaching Values. Education Review, 52(1), 37-42.
 • William, D. (1999). The Moral Development Of Children. Scientific American. Vol: 281, 74-76.
 • Yazar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitini Programının Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yazar, T. (2012). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, Sayı:5, 61-68. November 16, 2018 from https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/134527-20120606173949-6.pdf
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğittir, S. ve Keleş, H. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Yıl:40, Sayı: 189, 144-154.
 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Rokeach Ve Schwartz Değer Sınıflandırmasına Göre Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 1-15.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Yukay, M. (2006). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Kişilerarası İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanmış Sosyal Beceri Eğitim Programının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde sunuldu. İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
 • Yuvacı, Z. (2013). Okulöncesi Değer Eğitimi Uygulayan Okullardan Seçilen Değerlerin Ve Etkinliklerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Kütahya.

Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1, 13 - 35, 01.02.2019

Öz

Kaynakça

 • Acat, M. B. ve Aslan, M. (2011). İlköğretim Okullarında Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.
 • Akbaş, O. (2004). Türk Milli Eğitim Sisteminin Duyuşsal Amaçlarının İlköğretim II. Kademedeki Gerçekleştirme Derecesinin Değerlendirilmesi.Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Akdemir, S. (2012). Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Programındaki Değerlerle İlgili Görüşleri Ve Bunların Kazandırılmasına İlişkin Uygulamaları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Akkiprik, G. B. (2007). Genel Lise Öğretmenlerine Göre Karakter Eğitimi Yoluyla Öğrencilere Kazandırılacak Değerler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Alpöge, G. (2011). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi, Ankara: Bilgi Yayınevi
 • Aydın, M. Z. (2012). Ailede Ahlak Eğitimi. İstanbul: Timaş Yayınları.
 • Balat, G. U. ve Dağal, A. B. (2011). Okul Öncesi Dönemde Değerler Eğitimi Etkinlikleri. Ankara:Kök Yayıncılık.
 • Balat, G.U., Beceren, B. Ö, ve Özdemir, A. (2011). The Evaluation Of Parents’ Views Related To Helping Pre-School Children Gain Some Universal Values. Procedia Social And Behavioral Sciences (15) 908-912. Retrieved March 16, 2015 from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811003892.
 • Balat, G. (2012). Okul Öncesinde Değerler Eğitimi (Birinci Bölüm). İçinde (Balat, G. (Edt.) Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Ve Etkinlik Örnekleri (s. 2-36). Ankara: Pegem Akademi.
 • Balat, G. (2014). Çocuklar Ve Değerler Eğitimi. Okul Öncesinde Değerler Eğitimi Çalıştayında sunuldu, İstanbul. Retrieved March 20, 2018 from http://www.kimpsikoloji.com/wp-content/uploads/2014/02/Do%C3%A7.-Dr.-G%C3%BClden-Uyan%C4%B1k-Balat-Okul-%C3%96ncesinde-De%C4%9Ferler-E%C4%9Fitimi.pdf
 • Baydar, P. (2009). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Programında Belirlenen Değerlerin Kazanım Düzeyleri Ve Bu Süreçte Yaşanılan Sorunların Değerlendirilmesi., Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bilir, Ş. ve Bal, S. (1989). Kütahya İl Merkezinde Anaokuluna Giden Ve Gitmeyen 4-6 Yaşlar Arasındaki Çocukların Kullandıkları İfadelerin Sözdizimi Yönünden İncelenmesi. İstanbul: 6. Ya-Pa Semineri Kitapçığı.
 • Bonnic, F. (2000). A Caring And Sharing Environment Helps Teach Values İn Kindergarten Students. Master’s Action Reseach Project, Chicago: Saint Xavier University and Skylight Professional Development Field Based Master’s Programme. Retrieved March 16, 2018 from http://eric.ed.gov/?id=ED445781.
 • Bulach, C.R. and Butler J.D. (2002). The Occurence Of Behaviors Associated With Sixteen Character Values. Journal of Humanistic Counseling, Education and Development, 41(2), 200-214.
 • Can, Ö. (2008). Dördüncü Ve Beşinci Sınıf Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Crowther, E. (1995). An Independent School Library- Classroom-Parent Pertnership Program To Encourage Respect, Responsibility, Courtesy, And Caring For Prekindergarten Through Eighth Grade, Retrieved March 20, 2018 from http://eric.ed.gov/?id=ED388964.
 • Çağlar, A. (2005). Okulöncesi Dönemde Değerler Eğitimi. İçinde M. Sevinç (Edt.). Erken Çocuklukta Gelişim Ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar İçinde (2.cilt, s.304-310). İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Çengelci, T. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitiminin Gerçekleştirilmesine İlişkin Bir Durum Çalışması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, Geliştirilmiş 6. Baskı. Bursa: Celepler Matbaacılık.
 • Deveci, H. ve Dal, S. (2008). Primary School Teachers' Opinions On The Efficacy Of Social Studies Program İn Value Gain. Humanity& Social Seciences Journal, 3 (1), 1-11.
 • Doğanay, A. (2009). Değerler Eğitimi. İçinde C. Öztürk (Edt.). Sosyal Bilgiler Eğitimi ( sayfa 225-256), Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Domitrovich, C. E., Cortes, R. ve Greenberg, M. T. (2007). Improving Young Children‟S Social And Emotional Competence: A Randomized Trial Of The Preschool “Paths” Curriculum. The Journal Of Primary Prevention, Vol. 28, No. 2, March. Retrieved March 21 2018 from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17265130.
 • Erkuş, S. (2012). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programındaki Değerler Eğitimine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Fidan, N. K. (2009). Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2 (2), 1-18. Retrieved March 16, 2018 from http://www.keg.aku.edu.tr/index.php/anasayfa/article/download/19/15.
 • Gedik, E. G. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimlerinin Ve Öğrencilerine Aktarmak İstedikleri Değerlerin İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Hooli, A., and Shammari, Z. (2009). Teaching And Learning Moral Values Through Kindergarten Curriculum. Education, 129(3), 382-399. Retrieved March 19, 2016 http://www.fatih.edu.tr/~hugur/PATIENT/TEACHING%20AND%20LEARNING%20MORAL%20VALUES%20THROUGH%20KINDERGARTEN%20CURRICULUM.pdf.
 • Howard, R. W., Berkowitz, M. W., & Schaeffer, E. F. (2004). Politics of character education. Educational policy, 18(1), 188-215.
 • İnan, H. Z. (2011). Okul Öncesi Eğitimde Özel Öğretim Yöntemleri (Ed: Fatma Alisinanoğlu). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Lickona, T. (2004). Character matters: How to help our children develop good judgment, integrity, and other essential virtues. Simon and Schuster.
 • MEB (2018). Okul Öncesi Eğitim Programı. Retrieved November 16, 2018 from http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Memiş, A. ve Gedik, E. G. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Değer Yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123-145.
 • Oktay, A. (2000). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Önder, M. (2011). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Aile Eğitimi. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(1), 377-386.
 • Patton, M.Q. (1987). How To Use Qualitative Methods İn Evaluation. Newbury park, CA: SAGE Publications.
 • Paykoç, F. (2007). Affective Development Education And Values: The Turkish Case. N. P. Terzis ( Ed.), Education And Values In The Balkan Countries. (p. 89-104). Greece: Puplishing House Kyriakidis Brothers S. A.
 • Pekince, D. (2010). Değerlere dayalı sınıf yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Samur, A. Ö. (2011). Değerler Eğitimi Programının 6 Yaş Çocuklarının Sosyal Ve Duygusal Gelişimlerine Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Sarı, S. Ç. (2010). Okul öncesi eğitimde sınıf dışı etkinlikler. (Edt: Gülden Uyanık Balat ). Okul Öncesi Eğitime Giriş, Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Scheopner, A. (2005). Ethics and ethical knowledge in teaching: a book review. Teaching Exceptional Children Plus, 1(3), 5.
 • Tarkoçin, S., Berktaş, D. ve Balat, G. (2013). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf İçi Etkinliklerde Çocuklarla Olan İletişimlerinde Kullandıkları Değerlerin İncelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-49.
 • Tatar, A. F. (2009). Okul Öncesi Eğitiminde Hoşgörü Eğitimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tepecik, B. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Sorumluluk Değerinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Tokdemir, M. A. (2007). Tarih Öğretmenlerinin Değerler Ve Değer Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.
 • Türk, İ. (2009). Değerler Eğitiminde Saygı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.
 • Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı. Kayseri.
 • Veugelers, W. (2000). Difference Ways Of Teaching Values. Education Review, 52(1), 37-42.
 • William, D. (1999). The Moral Development Of Children. Scientific American. Vol: 281, 74-76.
 • Yazar, T. (2010). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitini Programının Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Öğretmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geliştirme. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
 • Yazar, T. (2012). Öğretmen Adaylarının Değerler Hakkındaki Görüşleri. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, Sayı:5, 61-68. November 16, 2018 from https://www.pegem.net/dosyalar/dokuman/134527-20120606173949-6.pdf
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğittir, S. ve Keleş, H. (2011). Sosyal Bilgiler Dersinde Değerler Eğitimine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, Yıl:40, Sayı: 189, 144-154.
 • Yiğittir, S. (2012). İlköğretim 5.Sınıf Öğrencilerinin Değer Yönelimlerinin Rokeach Ve Schwartz Değer Sınıflandırmasına Göre Değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 19, 1-15.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı, İstanbul: Özgür Yayınları.
 • Yukay, M. (2006). Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Kişilerarası İlişkilerini Geliştirmeye Yönelik Hazırlanmış Sosyal Beceri Eğitim Programının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresinde sunuldu. İstanbul:Ya-Pa Yayınları.
 • Yuvacı, Z. (2013). Okulöncesi Değer Eğitimi Uygulayan Okullardan Seçilen Değerlerin Ve Etkinliklerin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı, Kütahya.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kübra KUZU JAFARI (Sorumlu Yazar)
Esenyurt Bilim ve Sanat Merkezi
0000-0002-5099-4600
Türkiye


Muammer DEMİREL
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0002-7884-222X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Şubat 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeces485456, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {13 - 35}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri}, key = {cite}, author = {Kuzu Jafarı, Kübra and Demirel, Muammer} }
APA Kuzu Jafarı, K. & Demirel, M. (2019). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 13-35 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/48561/485456
MLA Kuzu Jafarı, K. , Demirel, M. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2019 ): 13-35 <http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/48561/485456>
Chicago Kuzu Jafarı, K. , Demirel, M. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2019 ): 13-35
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri AU - Kübra Kuzu Jafarı , Muammer Demirel Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 13 EP - 35 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri %A Kübra Kuzu Jafarı , Muammer Demirel %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri %D 2019 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Kuzu Jafarı, Kübra , Demirel, Muammer . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 / 1 (Şubat 2019): 13-35 .
AMA Kuzu Jafarı K. , Demirel M. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Genel Bilgi. 2019; 4(1): 13-35.
Vancouver Kuzu Jafarı K. , Demirel M. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2019; 4(1): 13-35.
IEEE K. Kuzu Jafarı ve M. Demirel , "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Hakkındaki Görüşleri", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 13-35, Şub. 2019