Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 19 - 42, 27.02.2022

Öz

This research was conducted to determine whether an “Environmental Education Program Integrated with Language Activities” has an impact on environmental awareness of children aged 48- to 66 months. The sample consisted of 22 children selected using convenience sampling from 48- to 66-month-old children attending a nursery school. Among the sample, 12 children were included in the experimental group and 10 were in the control group. The study used a quasi-experimental pretest-posttest control group design. The data were collected using a “General Information Form” and the “Environmental Awareness Assessment Scale for 48- to 66-Month-Old Children” developed by Kurt Gökçeli (2015). The analysis results showed that the “Environmental Education Program Integrated with Language Activities” produced significant growth in children’s environmental awareness in the experimental group, leading to a statistically significant difference (p < .05) between the experimental and control groups in favour of the experimental group.

Kaynakça

 • Ahi, B. (2015). Okul öncesi eğitim programına kaynaştırılan çevre eğitimi programının çocukların çevre kavramı hakkındaki zihinsel model gelişimine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ahi, B., & Balcı, S. (2017). Ecology and the child: Determination of the knowledge level of children aged four to five about concepts of forest and deforestation. International Research in Geographical and Environmental Education, 1-16.
 • Alıcı, Ş. (2013). Recycle, reduce, reuse education for kindergarten children. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Ardoin, N., M. (2009). Sense of place and environmental behavior at an ecoregicnal scale. A Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of Yale University in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy.
 • Aysu, B. (2019). Drama temelli çevre eğitiminin çocukların çevre farkındalık düzeylerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Biçer, M. (2020). Öykü temelli çevre eğitim programının 48-72 aylık çocukların çevreye yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Bolu.
 • Bradbery, D. (2013). Bridges to global citizenship: ecologically sustainable futures utilising children's literature in teacher education. Australian Journal of Environmental Education, 29(2), 221-237.
 • Broyles, I. (2011). Dıstrıbuted cognıtıon mınıcourse: an ınstructıonal ınterventıon toımprove the effectıveness of one-day envıronmental educatıon camps. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy Capella University, United States.
 • Brusaferro, V., R., (2020). Shaping “little” ecological worldviews: a case study of ecological ıdentity ındicators at Forest preschool. Submitted in partial fulfillment of the requirements of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy from Prescott College in Sustainability Education. Baltimore.
 • Burke, G., & Cutter Mackenzie, A. (2010). What’s there, what if, what then, and what can we do? An immersive and embodied experience of environment and place through children’s literature. Environmental Education Research, 16(3-4), 311-330.
 • Büyüköztürk, Ş., Aygün, Ö., Kılıç-Çakmak, E. & Karadeniz, Ş. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Calis, D. & Yıldırım, H. İ. (2020). The effect of prediction, observation, explanation supported project-based environmental education on the levels of attitude and behavior toward the environment. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 15 (1), 21-43.
 • Carey, J., K., (2017). Preschool teachers, outdoor environments, and nature: a phenomenological study. Dissertation Manuscript Submitted to Northcentral University Graduate Faculty of the School of Education in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of, Doctor of Education. San Diego, California.
 • Cengizoğlu, S. (2013). Investigating potential of education for sustainable development program on preschool children’s perceptions about humanenvironment interrelationship (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara.
 • Cevher Kalburan, F. N. (2009). “Çocuklar ı̇çı̇n çevresel tutum ölçeğı̇” ı̇le “yenı̇ ekolojı̇k paradı̇gma ölçeğı̇”nı̇n geçerlı̇k güvenı̇rlı̇k çalişmasi ve çevre eğı̇tı̇m programinin etkı̇sı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇ (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Christensen, L. B. (2004). Experimental methodology. United States of America: Pearson Education. Çabuk, B. (2001). Okul öncesi dönem çocuklarının çevre ile ilgili farkındalık düzeyleri (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi. Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Damerell, P., J. (2007). From knowledge to behaviour: can environmental education realise its potential? Master Thesis, London.
 • Dilli, R., Bapoğlu-Dümenci, S.S. & Turgut-Kesebir, G. (2018). Müzede çevre eğitimi kapsamında okul öncesi dönemi çocuklarına yenilenebilir enerji kaynaklarının anlatılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 17(66), 421-432.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş: Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri (1.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdoğan, M., Coşkun, E., & Uşak, M. (2011). Developing children’s environmental literacy through literature: An analysis of 100 basic literary works. Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research, 42, 45-62.
 • Erol, A. (2016). Proje yaklaşımına dayanan aile katılımlı çevre eğitimi programının 5-6 yaş çocuklarının çevreye yönelik farkındalık ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
 • Fraenkel, J. R. & Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw-Hill.
 • Freestone, M., & O’Toole, J. M. (2016). The impact of childhood reading on the development of environmental values. Environmental Education Research, 22(4), 504-517.
 • Garzotto, F., Paolini, P., & Sabiescu, A. (2010). Interactive storytelling for children. Proceedings of the 9th International Conference on Interaction Design and Children, (s. 356-359). Barcelona.
 • Gezgin, D. (2019). Fen etkinliklerinin okul öncesi dönem çocuklarında çevre bilinci kazandırılmasına etkisi. Yüksek lisans tezi. Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aksaray.
 • Grodziéska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K., & Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among pre-school children in Poland. International Research in Geographical & Environmental Education, 15(1), 62-76.
 • Gülay-Ogelman, H., ve Durkan, N. (2014). Toprakla buluşan çocuklar: Küçük çocuklar için toprak eğitimi projesinin etkililiği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(31), 632- 638.Handler, D., & Epstein, A. (2010). Nature education in preschool. Extensions Curriculum Newsletter from Highscope, 25(2), 1-7.
 • Hsiao, C. Y., & Shih, P. Y. (2015). The impact of using picture books with preschool students in Taiwan on the teaching of environmental concepts. International Education Studies, 8(3), 14-23.
 • Kahriman-Öztürk, D. (2010). Preschool children’s attitudes towards selected environmental issues. (Unpublished master’s thesis). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.
 • Kahriman-Ozturk, D., Olgan, R., & Tuncer, G. (2012). A qualitative study on Turkish preschool children's environmental attitudes through ecocentrism and anthropocentrism. International Journal of Science Education, 34(4), 629-650.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kesicioğlu, O. S. & Alisinanoğlu, F. (2009). 60-72 Aylık çocukların çevreye karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 37-48.
 • Kırıkkaya – Buluş, E. & Bozkurt, E. (2012). Fen ve teknoloji derslerinde gazetelerden yararlanılarak hazırlanan ders etkinliklerinin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Eğitim Bilim. 37 (165) s. 64-80.
 • Kütük, A. (2019). Eko-okullardaki çocuk kitaplarının çevre eğitimi açısından incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Aydın.
 • Lithoxoidou, L., S., Georgopoulos, A.,D., Dimitriou, A. T. & Xenitidou, S. C. (2017). “Trees have a soul too!” developing empathy and environmental values in early childhood. International Journal of Early Childhood Environmental Education. 5(1), p. 68
 • Mahidin, A.M.M., & Maulan, S. (2010). Understanding children preferences of natural environment as a start for environmental sustainability. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 38, 324 – 333.
 • Musser, L. M., & Diamond, K. E. (1999). The children's attitudes toward the environment scale for preschool children. The Journal of Environmental Education, 30(2), 23-30.
 • Nagra, V. (2010). Environmental education awareness among school teachers. Environmentalist, 30, 153-162.
 • Özen Uyar, R. & Yılmaz Genç, M. M. (2016). Okul öncesi dönem çocukların farklı çevre konularına yönelik ekosantrik ve antroposentrik tutumları. Journal of Human Sciences. 13(3), 4579-4594.
 • Sarıbıyık, F. (2019). Bir anaokulunda uygulanan “minik tema” projesinin öğretmen bakış açısına göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Adana.
 • Stapp, W., B. (1997). The concept of environmental education. Essential readings in environmental education. Illinois: Stipes.
 • Şallı, D., Dağal, A. B., Küçükoğlu, E. K., Niran, S. Ş., ve Tezcan, G. (2013). Okul öncesinde geri dönüşüm kavramı: Aile katılımlı proje tabanlı bir program örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 234-241.
 • Uslucan, S. (2016). Okul öncesi dönemdeki çocukların (60-72 ay) çevreye yönelik tutumlarına çevre eğitim programının etkisi (Çanakkale il örneği). Yüksek lisans tezi. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Çanakkale.
 • Wells, R., & Zeece, D., P. (2007). Books for children my place in my world: literature for place-based environmental education. Early Childhood Education Journal, 35, 285-291.
 • Yalçın, B. (2013). Doğal çevreyi koruma programının okul öncesi dönem çocuklarının çevreye yönelik tutumlarına olan etkileri (Çanakkale il örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Füsun KURT GÖKÇELİ> (Sorumlu Yazar)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9075-3860
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeces1002587, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, eissn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {19 - 42}, title = {Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?}, key = {cite}, author = {Kurt Gökçeli, Füsun} }
APA Kurt Gökçeli, F. (2022). Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness? . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 7 (1) , 19-42 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/68704/1002587
MLA Kurt Gökçeli, F. "Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 (2022 ): 19-42 <http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/68704/1002587>
Chicago Kurt Gökçeli, F. "Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 (2022 ): 19-42
RIS TY - JOUR T1 - Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness? AU - Füsun Kurt Gökçeli Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 42 VL - 7 IS - 1 SN - 2458-9128-2458-9128 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness? %A Füsun Kurt Gökçeli %T Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness? %D 2022 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128-2458-9128 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kurt Gökçeli, Füsun . "Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 / 1 (Şubat 2022): 19-42 .
AMA Kurt Gökçeli F. Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?. Genel Bilgi. 2022; 7(1): 19-42.
Vancouver Kurt Gökçeli F. Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2022; 7(1): 19-42.
IEEE F. Kurt Gökçeli , "Is an Environmental Education Program Integrated with Language Activities Effective on 48- to 66-Month-Old Children’s Environmental Awareness?", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 19-42, Şub. 2022