Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 1 - 12, 01.02.2019

Abstract


Bu araştırmanın amacı, Marmara Bölgesinde yer alan bir şehirde alt sosyoekonomik düzeyde üretim işçisi olarak çalışan ve 5-6 yaşında anaokuluna devam eden çocuğu olan babaların, çocuklarının günlük yaşantısında oyunun yerine yönelik algısını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın çalışma grubunu, Bursa’da üretim işçisi olarak çalışan ve 5-6 yaşlarında çocuğu olan 16 baba oluşturmaktadır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu bilim (fenemolojik) desen ile yürütülmüştür. Veri toplama aşamasında görüşme tekniği, veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Araştırma verileri, soruların babalara yüz yüze sorulmasıyla elde edilmiştir. Babalara,  çocuklarının okul dışında kalan zamanlardaki oyun oynama durumları, çocuklarının günlük rutin etkinliklerinde neler yaptıkları, çocuklarının oyun arkadaşlarına yönelik farkındalık düzeyleri, çocukların ev içi ve dışında oyun oynama alanı olarak kullandıkları yerler ve yaşadıkları sıkıntılar, çocuklarının ebeveynleri ile oyun oynarken anne ve babalarını farklılaştırmalarına yönelik babaların görüşleri ile ilgili açık uçlu sorular yöneltilmiş ve bu konudaki görüşleri saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularından elde edilen sonuca göre çocukların okul dışı zamanlarının çoğunu oyun oynayarak, televizyon izleyerek ve dijital oyunlar oynayarak geçirdikleri, oyunlarını en çok anne-baba ve arkadaşlarıyla oynadıkları, ev içerisinde en çok oturma odası ve kendi odalarında oynadıkları saptanmıştır. Ayrıca, babaların en çok “yorgunluk ve/veya zaman yetersizliğinden dolayı çocuklarıyla yeteri kadar oyun oynayamama” konusunda sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oyun, babaların oyun algısı, 5-6 yaş çocuğu

References

 • Alan, B. (2016). Öğretmen eğitiminde nitel bir araştırma yöntemi olarak bireysel araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 7-25.
 • Aksoy, Y. (2013). Çocuk Oyun Alanları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon İlleri Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(11), 82-106.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Barutçu, A. ve Hıdır, N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi, 8(2), 27-45.
 • Bektaş, Y. (2004). İlköğretim çağındaki çocukların çocuk oyun alanlarından beklentilerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma: Ankara-Çankaya örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cevher Kalburan, N. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dış Mekanda Oyun Fırsatları Ve Ebeveyn Görüşleri,Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (32), 113-135.
 • Durualp, E. ve Aral, N. (2018). Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 243-258.
 • Erden, Ş. (2001). Anaokullarına devam eden çocukların ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdem, Ö. (2003). Okul öncesi eğitim birimlerinde dış mekân tasarım ilkeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erşan, Ş. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubundaki çocukların oyun ve çalışma (iş) ile ilgili algılarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güney Karaman, N. (2009). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 5–6 yaş grubu çocukların bilişsel üslûpları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of EducationalSciences, 42 (2), 163-182.
 • İşçibaşı, Y. (2011). Bilgisayar, İnternet Ve Video Oyunları Arasında Çocuklar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 122-130.
 • Kabakçı Yurdakul, I., Dönmez, O., Yaman, F., Odabaşı, H.F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller. Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, 12(4), 883-896.
 • Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 110-122.
 • Kırman, A. ve Doğan, Ö. (2017). Anne-Baba Çocuk İlişkileri: Bir Meta-Sentez Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-49.
 • Konur, H . (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunları ve Ailelerin Bu Konudaki Tutumları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (13).
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-91.
 • Özdenk, Ç. (2007). 6 Yaş Grubu Öğrencilerin Psiko-Motor Gelişimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sezer, T. , Yılmaz, E. , Koçyiğit, S. (2016). 5-6 Yaş Grubu Çocukların Oyun Becerileri İle Aile-Çocuk İletişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2016), 185-204.
 • Sisman, E., Özyavuz, L., Erdinç, L. (2010). Çocuk Güvenliği Açısından Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2): 141-150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005).Hasan Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2019, Volume 4, Issue 1, 1 - 12, 01.02.2019

Abstract

References

 • Alan, B. (2016). Öğretmen eğitiminde nitel bir araştırma yöntemi olarak bireysel araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 4(1), 7-25.
 • Aksoy, Y. (2013). Çocuk Oyun Alanları Üzerine Bir Araştırma: İstanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon İlleri Örneği. İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi, 3(11), 82-106.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-15.
 • Barutçu, A. ve Hıdır, N. (2016). Türkiye’de Babalığın Değişen Rolleri: (Pro)Feminist Babalar. Fe Dergi, 8(2), 27-45.
 • Bektaş, Y. (2004). İlköğretim çağındaki çocukların çocuk oyun alanlarından beklentilerinin belirlenmesi üzerinde bir araştırma: Ankara-Çankaya örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Cevher Kalburan, N. (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Dış Mekanda Oyun Fırsatları Ve Ebeveyn Görüşleri,Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, (32), 113-135.
 • Durualp, E. ve Aral, N. (2018). Çocukların İnce ve Kaba Motor Gelişimlerine Oyun Etkinliklerinin Etkisinin İncelenmesi,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (1), 243-258.
 • Erden, Ş. (2001). Anaokullarına devam eden çocukların ebeveyn ve öğretmenlerin çocuk oyun ve oyuncakları hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erdem, Ö. (2003). Okul öncesi eğitim birimlerinde dış mekân tasarım ilkeleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Erşan, Ş. (2006). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubundaki çocukların oyun ve çalışma (iş) ile ilgili algılarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Güney Karaman, N. (2009). Okulöncesi eğitim kurumuna devam eden 5–6 yaş grubu çocukların bilişsel üslûpları ile oyun davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ankara University, Journal of Faculty of EducationalSciences, 42 (2), 163-182.
 • İşçibaşı, Y. (2011). Bilgisayar, İnternet Ve Video Oyunları Arasında Çocuklar. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 7(1), 122-130.
 • Kabakçı Yurdakul, I., Dönmez, O., Yaman, F., Odabaşı, H.F. (2013). Dijital Ebeveynlik ve Değişen Roller. Gaziantep UniversityJournal of SocialSciences, 12(4), 883-896.
 • Kaytez, N. ve Durualp, E. (2014). Türkiye’de Okul Öncesinde Oyun İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(2), 110-122.
 • Kırman, A. ve Doğan, Ö. (2017). Anne-Baba Çocuk İlişkileri: Bir Meta-Sentez Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(1), 28-49.
 • Konur, H . (2014). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyunları ve Ailelerin Bu Konudaki Tutumları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 0 (13).
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen Babalık Rolü ve Çocuk Gelişimine Etkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 79-91.
 • Özdenk, Ç. (2007). 6 Yaş Grubu Öğrencilerin Psiko-Motor Gelişimlerinin Sağlanmasında Oyunun Yeri ve Önemi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Sezer, T. , Yılmaz, E. , Koçyiğit, S. (2016). 5-6 Yaş Grubu Çocukların Oyun Becerileri İle Aile-Çocuk İletişimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (2016), 185-204.
 • Sisman, E., Özyavuz, L., Erdinç, L. (2010). Çocuk Güvenliği Açısından Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi. JOTAF / Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 7 (2): 141-150.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005).Hasan Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Güncelleştirilmiş Geliştirilmiş 5. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Çiğdem GÖKDUMAN (Primary Author)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-3104-2409
Türkiye


Nimet HAŞIL KORKMAZ
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0001-7648-3289
Türkiye


Meral TANER DERMAN
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-8619-3429
Türkiye

Publication Date February 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { ijeces471442, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {1 - 12}, doi = {}, title = {Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları}, key = {cite}, author = {Gökduman, Çiğdem and Haşıl Korkmaz, Nimet and Taner Derman, Meral} }
APA Gökduman, Ç. , Haşıl Korkmaz, N. & Taner Derman, M. (2019). Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 4 (1) , 1-12 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/48561/471442
MLA Gökduman, Ç. , Haşıl Korkmaz, N. , Taner Derman, M. "Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2019 ): 1-12 <http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/48561/471442>
Chicago Gökduman, Ç. , Haşıl Korkmaz, N. , Taner Derman, M. "Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2019 ): 1-12
RIS TY - JOUR T1 - Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları AU - Çiğdem Gökduman , Nimet Haşıl Korkmaz , Meral Taner Derman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 12 VL - 4 IS - 1 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları %A Çiğdem Gökduman , Nimet Haşıl Korkmaz , Meral Taner Derman %T Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları %D 2019 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Gökduman, Çiğdem , Haşıl Korkmaz, Nimet , Taner Derman, Meral . "Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 / 1 (February 2019): 1-12 .
AMA Gökduman Ç. , Haşıl Korkmaz N. , Taner Derman M. Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları. Genel Bilgi. 2019; 4(1): 1-12.
Vancouver Gökduman Ç. , Haşıl Korkmaz N. , Taner Derman M. Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2019; 4(1): 1-12.
IEEE Ç. Gökduman , N. Haşıl Korkmaz and M. Taner Derman , "Otomotiv Sanayinde Üretim İşçisi Olarak Çalışan Babaların 5-6 Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantısında Oyunun Yerine Yönelik Algıları", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 1-12, Feb. 2019