Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 1 - 14, 14.01.2020

Abstract

References

 • AFAD - Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü.S.13. Erişim Tarihi:05.07.2018. https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf
 • Akduman, G.G., Günindi, Y., Türkoğlu, D.,(2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal becer düzeyleri ile davranış problemleri arasindak ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 673-683.
 • Asian Disaster Preparedness Center (2007). Module 6: Communıty disaster risk reduction implementation session 7: child focused disaster risk reduction. 16th Community Based Disaster Risk Management Course.Bangkok, Thailand. Available at: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/doc_1_Child_Focused_Disaster_Risk_Reduction.pdf
 • Baysal, U. S., Yıldırım, F., Bulut, A., (2005).Çocuk güvenliği yaralanmalardan ve zehirlenmelerden korunma güvenlik listesi. İstanbul: İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi.
 • Bellamy, C., (2002).Child health. Oxford Textbook of Public Health (Ed: Detels R, McEwen J, Beaglehole R and Tanaka H.) Fourth Edition The Scope of Public Health. New York: Oxford University Press, pp:1603-1623.
 • Benli, D., Özcebe, H., (1991).1985-1989 yılları Etimesgut sağlık bölgesinin çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yayın No:90/53, Ankara.
 • Duruhan, K., & Bedir, G. (2005).Devlet okullarında ve özel okullarda kutlanan ve anılan belirli gün ve haftaların etkililik düzeylerinin kıyası (Kayseri İli Örneği). Millî Eğitim Dergisi, (16833).
 • Dye, J. (1984).Early Education Matters, Educational Research, 26,2, 95-105.
 • Ekinci Vural, D., (2006).Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi.Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Elgin, G. K., (2007).İstanbul sismik riskin azaltilmasi ve acil durum hazirlik projesi (İSMEP).Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Istanbul, Turkey.
 • Gülay, H., & Ekici, G., (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-847
 • İnanıcı, M.A., Birgen, N., (2001).The evaluation of medico-legal aspects of the child death aging from 0 to 5 years. Adli Tıp Bul, 6(2), 70-5.
 • Karoğlu, H., & Ünüvar, P., (2017).Okul öncesi dönem çocuklarinin gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 231-254.
 • Kaya, E., Özcebe, H., (2012).Afetlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12 (4), 455-460.
 • Kildan, A. O., (2010).Okul öncesi eğitim bağlamında; eğitim hizmetlerinde kalite. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 15(2).
 • Limoncu, S., & Atmaca, A. B.,(2018). Çocuk merkezli afet yönetimi. MEGARON, 13(1), 132-143 DOI: 10.5505/megaron.2017.4936.
 • Masten, A.S., Narayan, A.J., (2012).Child development in the context of disaster, war, and terrorism: Pathways of Risk and Resilience. Annu. Rev. Psychol, 63, 227–57.
 • MEB. (2013).Temel eğitim genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Memetali, S., (2014).Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması.Yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., & Yavuz, N. F., (2015).Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. International Journal of Science Culture and Sport, 3(Special Issue 3), 479-488.
 • Rex, J. (2009).South Carolina academic standards for health and safety education. South Carolina: South Carolina Department of Education Columbia, pp:8-16.
 • Senemoğlu, N., (1994).Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (10), 21-30.
 • Seymen, A., Akın, D. (2018).Disaster management system of Turkey and lessons learned from 1999 big earthquake. [Available at: http://www.jst.go.jp/asts/asts_mon/files/dr_akin/DrAkin_Presentation.pdf.]Erişim Tarihi:05.07.2018.
 • Turkish Red Crescent Socıety (TRCS) (5 MAYIS 2018).Disaster of Turkey: 10th anniversary. [Available at: new.kizilay.org.tr/News-Disaster.Of.Turkey..10.Th. Anniversary.] Erişim Tarihi:05.07.2018.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2012). Disaster risk reduction in school curricula: case studies from thirty countries. (Authors David Selby and Fumiyo Kagawa). pp:10-209.ISBN 978-92-3-001087-4.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2014).Towards a learning culture of safety and resilience technical guidance for ıntegrating disaster risk reduction in the school curriculum.Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf
 • Yaşar, M. C., & Aral, N., (2010).Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2).
 • World Health Organization (WHO) (2008).World report on child injury prevention. Geneva: World Health Organization.

Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi

Year 2019, Volume 4, Issue 2, 1 - 14, 14.01.2020

Abstract

Bu çalışmada, uluslararası göstergeler esas alınarak Okul Öncesi Eğitim Programı’nın güvenli yaşam kültürüne ilişkin kazanım ve göstergelerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 2012-2013 yılında MEB tarafından sunulan ‘‘36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitim Programı’’ güvenli yaşam kültürü açısından değerlendirilmiştir. Okul öncesi eğitim programında yer alan bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim ile öz bakım becerileri gelişimleri içinde yer alan “kazanım” ve “gösterge”ler belirlenmiştir. Programda güvenli yaşama ait ilkeler ‘’tehlike (li), acil durum, afet, incinebilirlik, kaza, güven(li), risk, sorumluluk, sorun (problem), kural, yeterlilik’’ terimleri ve örüntüleri olarak tanımlanmıştır. Araştırmacılar tarafından UNESCO ve UNICEF teknik rehberlerden geliştirilmiş olan kontrol listesi değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Programda, çocukların günlük yaşama dair sembolleri tanımaları ve sorunlarla karşılaşma durumlarında uygun çözüm yolları sunmaları bilişsel kazanım olarak tanımlanmıştır. Sosyal ve duygusal gelişim kazanımlar, görevi başarma güdülemesinin kazanımı, sorumluluk bilinci, duygularını ifade etme ve kendine olan güven şeklinde yer almaktadır. Öz bakım becerileri olarak ise, kendini tehlike ve kazalardan koruma, acil iletişim numaralarını bilme ve sağlıklı yaşam becerileri olarak belirlenmiştir. Çocukların yaralanmalardan korunmaları için MEB Okul öncesi okul programında güvenli yaşam kültürü bilgi, beceri ve davranışlarının daha da geliştirilmesi gerektiği söylenebilir. 

References

 • AFAD - Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü.S.13. Erişim Tarihi:05.07.2018. https://www.afad.gov.tr/upload/Node/3495/xfiles/sozluk.pdf
 • Akduman, G.G., Günindi, Y., Türkoğlu, D.,(2015). Okul öncesi dönem çocukların sosyal becer düzeyleri ile davranış problemleri arasindak ilişkinin incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (37), 673-683.
 • Asian Disaster Preparedness Center (2007). Module 6: Communıty disaster risk reduction implementation session 7: child focused disaster risk reduction. 16th Community Based Disaster Risk Management Course.Bangkok, Thailand. Available at: http://s3.amazonaws.com/inee-assets/resources/doc_1_Child_Focused_Disaster_Risk_Reduction.pdf
 • Baysal, U. S., Yıldırım, F., Bulut, A., (2005).Çocuk güvenliği yaralanmalardan ve zehirlenmelerden korunma güvenlik listesi. İstanbul: İstanbul Tıp Fakültesi Basımevi.
 • Bellamy, C., (2002).Child health. Oxford Textbook of Public Health (Ed: Detels R, McEwen J, Beaglehole R and Tanaka H.) Fourth Edition The Scope of Public Health. New York: Oxford University Press, pp:1603-1623.
 • Benli, D., Özcebe, H., (1991).1985-1989 yılları Etimesgut sağlık bölgesinin çalışmalarının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yayın No:90/53, Ankara.
 • Duruhan, K., & Bedir, G. (2005).Devlet okullarında ve özel okullarda kutlanan ve anılan belirli gün ve haftaların etkililik düzeylerinin kıyası (Kayseri İli Örneği). Millî Eğitim Dergisi, (16833).
 • Dye, J. (1984).Early Education Matters, Educational Research, 26,2, 95-105.
 • Ekinci Vural, D., (2006).Okul öncesi eğitim programındaki duyuşsal ve sosyal becerilere yönelik hedeflere uygun olarak hazırlanan aile katılımlı sosyal beceri eğitimi programının çocuklarda sosyal becerilerin gelişimine etkisi.Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Elgin, G. K., (2007).İstanbul sismik riskin azaltilmasi ve acil durum hazirlik projesi (İSMEP).Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Istanbul, Turkey.
 • Gülay, H., & Ekici, G., (2010). MEB okul öncesi eğitim programının çevre eğitimi açısından analizi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 74-847
 • İnanıcı, M.A., Birgen, N., (2001).The evaluation of medico-legal aspects of the child death aging from 0 to 5 years. Adli Tıp Bul, 6(2), 70-5.
 • Karoğlu, H., & Ünüvar, P., (2017).Okul öncesi dönem çocuklarinin gelişim özellikleri ve sosyal beceri düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 231-254.
 • Kaya, E., Özcebe, H., (2012).Afetlerin çocuk sağlığı üzerindeki etkileri. TAF Preventive Medicine Bulletin, 12 (4), 455-460.
 • Kildan, A. O., (2010).Okul öncesi eğitim bağlamında; eğitim hizmetlerinde kalite. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 15(2).
 • Limoncu, S., & Atmaca, A. B.,(2018). Çocuk merkezli afet yönetimi. MEGARON, 13(1), 132-143 DOI: 10.5505/megaron.2017.4936.
 • Masten, A.S., Narayan, A.J., (2012).Child development in the context of disaster, war, and terrorism: Pathways of Risk and Resilience. Annu. Rev. Psychol, 63, 227–57.
 • MEB. (2013).Temel eğitim genel müdürlüğü okul öncesi eğitim programı. https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf
 • Memetali, S., (2014).Batı Trakya örnekleminde okul öncesi ve anaokulu davranış ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması.Yüksek lisans tezi. Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., & Yavuz, N. F., (2015).Okul öncesi dönemde beden eğitimi ve spor. International Journal of Science Culture and Sport, 3(Special Issue 3), 479-488.
 • Rex, J. (2009).South Carolina academic standards for health and safety education. South Carolina: South Carolina Department of Education Columbia, pp:8-16.
 • Senemoğlu, N., (1994).Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (10), 21-30.
 • Seymen, A., Akın, D. (2018).Disaster management system of Turkey and lessons learned from 1999 big earthquake. [Available at: http://www.jst.go.jp/asts/asts_mon/files/dr_akin/DrAkin_Presentation.pdf.]Erişim Tarihi:05.07.2018.
 • Turkish Red Crescent Socıety (TRCS) (5 MAYIS 2018).Disaster of Turkey: 10th anniversary. [Available at: new.kizilay.org.tr/News-Disaster.Of.Turkey..10.Th. Anniversary.] Erişim Tarihi:05.07.2018.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2012). Disaster risk reduction in school curricula: case studies from thirty countries. (Authors David Selby and Fumiyo Kagawa). pp:10-209.ISBN 978-92-3-001087-4.
 • United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2014).Towards a learning culture of safety and resilience technical guidance for ıntegrating disaster risk reduction in the school curriculum.Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002170/217036e.pdf
 • Yaşar, M. C., & Aral, N., (2010).Yaratıcı düşünme becerilerinde okul öncesi eğitimin etkisi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3(2).
 • World Health Organization (WHO) (2008).World report on child injury prevention. Geneva: World Health Organization.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ebru INAL (Primary Author)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7247-5326
Türkiye


Lütfiye Hilal ÖZCEBE
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3572-0254
Türkiye

Publication Date January 14, 2020
Published in Issue Year 2019, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijeces577403, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {1 - 14}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Inal, Ebru and Özcebe, Lütfiye Hilal} }
APA Inal, E. & Özcebe, L. H. (2020). Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 4 (2) , 1-14 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/51853/577403
MLA Inal, E. , Özcebe, L. H. "Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2020 ): 1-14 <http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/51853/577403>
Chicago Inal, E. , Özcebe, L. H. "Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 (2020 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi AU - Ebru Inal , Lütfiye Hilal Özcebe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 4 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi %A Ebru Inal , Lütfiye Hilal Özcebe %T Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi %D 2020 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Inal, Ebru , Özcebe, Lütfiye Hilal . "Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 4 / 2 (January 2020): 1-14 .
AMA Inal E. , Özcebe L. H. Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi. Genel Bilgi. 2020; 4(2): 1-14.
Vancouver Inal E. , Özcebe L. H. Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2020; 4(2): 1-14.
IEEE E. Inal and L. H. Özcebe , "Okul Öncesi Eğitimin Güvenli Yaşam Kültürü Kapsamında Değerlendirilmesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 1-14, Jan. 2020