Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri

Year 2020, Volume 5, Issue 2, 21 - 30, 30.09.2020

Abstract

Bu çalışmada, babaların çocukların gereksinimlerini karşılamayla ilgili rollerini annelerin bakış açısına göre incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 0-10 yaş grubu çocuğa sahip 131 anne oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde Kay Kare Testi kullanılmıştır. Sonuç olarak; babaların çocukların özbakım becerilerine destek olma, okul gereksinimlerini karşılama ve çocukla etkili vakit geçirme durumlarıyla çocukların yaşı arasında anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Babaların daha çok 7-10 yaş çocuklarının giyinmesine yardım ettiği ve 0-3 yaşta yardım etmedikleri; daha çok 0-3 yaş çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamaya yardım ettiği ve 7-10 yaşta büyük oranda okul ihtiyaçlarını gidermeye destek olmadıkları belirlenmiştir. Babaların daha çok 7-10 yaş çocuklarıyla oyun oynadıkları ve 0-3 yaşta daha az oyunlar oynadıkları belirlenmiştir.

References

 • AÇEV. (2017). Involved fatherhood and its determinants in Turkey. Understanding Fatherhood in Turkey Series-I. Istanbul: Bernard van Leer Foundation. 09.11.2019 tarihinde http://en.acev.org/wp-content/uploads/2018/01/1_involved-fatherhood-and-its-determinants-in-turkey.pdf, adresinden erişilmiştir.
 • Bornstein, M. H. (2012). Cultural approaches to parenting, Parenting-Science and Practice, 12 (2-3), 212-221.
 • Cabrera, N., Tamis-LeMonda, C.S., Bradley, R.H., Hooferth, S. ve Lamb, M.E. (2000). Fatherhod in the twenty-first century, Child Development, 71 (1), 127-136.
 • Cinoğlu, M., Arslantaş, H. İ. ve Öztürk, M. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarının velilerden taleplerinin değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 375-393.
 • Flood, M. (2003). Fatherhood and fatherlessness, Discussion Paper No. 59. The Australia Institute, Canberra. 08.10.2019 tarihinde https://eprints.qut.edu.au/103402/ adresinden erişilmiştir.
 • Güleç, D. ve Kavlak, O. (2013). Baba-bebek bağlanma ölçeğinin türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, Journal of Human Sciences, 10(2), 170-181.
 • Güleç, D. ve Kavlak, O. (2015). Baba-bebek bağlanması ve hemşirenin rolü, Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 7(1), 63-68.
 • Güngörmüş Özkardeş, O. ve Arkonaç, S. A. (1998). İki farklı eğitim düzeyinde baba olma algısı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (10), 253-263.
 • Gürşimşek, I., Kefi, S. ve Girgin, G. (2007). Okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyi ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 181-191.
 • Khan, L. (2017). Briefing 50: Fatherhood: The Impact Fathers on Children’s Mental Health. London: Centre for Mental Health.
 • Kırman, A. ve Doğan, Ö. (2017). Anne-baba-çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1), 28-49.
 • Kuruçırak, Ş. (2010). 4-12 Aylık bebeği Olan Babaların, Babalık Rolü Algısı ile Bebek Bakımına Katılımı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Köse, D., Çınar, N. ve Altınkaynak, S. (2013). Yenidoğan anne ve baba ile bağlanma süreci, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 22 (6), 239-245.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (35), 79-91.
 • Martinez, K., Rider, F., Cayce, N., Forssell, S., Poirier, J., Hunt, S., Crawford, G. ve Sawyer, J. (2013). A guide for father involvement in systems of care. Washington, DC: Technical Assistance Partnership for Child and Family Mental Health. 09.11.2019 tarihinde http://www.tapartnership.org/COP/ CLC/publications.php?id=topic1#content1 adresinden erişilmiştir.
 • Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 1-10.
 • İnci, M.A. ve Deniz, Ü. (2015). Baba tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 1-7.
 • Özcebe, H., Küçük Biçer, B., Çetin, E., Yılmaz, M. ve Zakirov, F. (2011). 0-10 yaş aralığında çocuğu olan babaların çocuk sağlığı ve bakımındaki rolleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54 (2), 70-8.
 • Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36, 9-34.
 • Sandwood, J. (2017). Changing roles for 21st century fathers, Father & Child. 08.11.2019 tarihinde http://fatherandchild.org.nz/2017/11/changing-roles-21st-century-fathers/ adresinden erişilmiştir.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Yaşa, S. (2007). Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 425-438.
 • Seward, R.R. ve Rush, M. (2015). Fathers, fathering, and fatherhood acroos cultures: convergence or divergence? Working Paper Series WP 40, University College Belfied Dublin.
 • Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E. ve Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış, Klinik Psikiyatri, 8(2), 88-99.
 • Spetter, D. (2020). The role of fathers in childhood development. 01.02.2020 tarihinde https://www.extension.harvard.edu/inside-extension/role-fathers-childhood-development adresinden erişilmiştir.
 • Şahin, H. ve Demiriz, S. (2014). Beş altı yaşında çocuğu olan babaların, babalık rolünü algılamaları ile aile katılım çalışmalarını gerçekleştirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Turkish Journal of Social Research/Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1), 273-294.
 • Taşkın, N. (2011). Çocukların gelişiminde katkıları unutulanlar: babalar, Eğitime Bakış. 7 (2), 43-47.
 • Tezel Şahin, F., Akıncı Coşgun, A. ve Aydın Kılıç, Z.N. (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesin Dergisi, 37 (1), 319-343.
 • Telli, A. A. ve Özkan, H. (2016). 3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6 (2), 127-134.
 • Tezel Şahin, F. (2007). Sosyal değişim sürecinde değişen baba rolü, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 1015, 765-773.
 • Türkoğlu, D. ve Gültekin Akduman, G. (2016). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ile çocuklarının sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(03), 224-241.
 • Ünal, F. ve Kök, E.E. (2015). 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin babalık rolüne ilişkin görüşleri, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1142-1153.
 • Yavuzer, H. (1991). Ana Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi.
 • Zeybekoğlu, Ö. (2013). Günümüzde erkeklerin gözünden babalık ve aile, Mediterranean Journal of Humanities, III (2), 297-328.

Year 2020, Volume 5, Issue 2, 21 - 30, 30.09.2020

Abstract

References

 • AÇEV. (2017). Involved fatherhood and its determinants in Turkey. Understanding Fatherhood in Turkey Series-I. Istanbul: Bernard van Leer Foundation. 09.11.2019 tarihinde http://en.acev.org/wp-content/uploads/2018/01/1_involved-fatherhood-and-its-determinants-in-turkey.pdf, adresinden erişilmiştir.
 • Bornstein, M. H. (2012). Cultural approaches to parenting, Parenting-Science and Practice, 12 (2-3), 212-221.
 • Cabrera, N., Tamis-LeMonda, C.S., Bradley, R.H., Hooferth, S. ve Lamb, M.E. (2000). Fatherhod in the twenty-first century, Child Development, 71 (1), 127-136.
 • Cinoğlu, M., Arslantaş, H. İ. ve Öztürk, M. (2012). Okul öncesi eğitim kurumlarının velilerden taleplerinin değerlendirilmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 375-393.
 • Flood, M. (2003). Fatherhood and fatherlessness, Discussion Paper No. 59. The Australia Institute, Canberra. 08.10.2019 tarihinde https://eprints.qut.edu.au/103402/ adresinden erişilmiştir.
 • Güleç, D. ve Kavlak, O. (2013). Baba-bebek bağlanma ölçeğinin türk toplumunda geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi, Journal of Human Sciences, 10(2), 170-181.
 • Güleç, D. ve Kavlak, O. (2015). Baba-bebek bağlanması ve hemşirenin rolü, Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 7(1), 63-68.
 • Güngörmüş Özkardeş, O. ve Arkonaç, S. A. (1998). İki farklı eğitim düzeyinde baba olma algısı, M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10 (10), 253-263.
 • Gürşimşek, I., Kefi, S. ve Girgin, G. (2007). Okulöncesi eğitime babaların katılım düzeyi ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33), 181-191.
 • Khan, L. (2017). Briefing 50: Fatherhood: The Impact Fathers on Children’s Mental Health. London: Centre for Mental Health.
 • Kırman, A. ve Doğan, Ö. (2017). Anne-baba-çocuk ilişkileri: bir meta-sentez çalışması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4 (1), 28-49.
 • Kuruçırak, Ş. (2010). 4-12 Aylık bebeği Olan Babaların, Babalık Rolü Algısı ile Bebek Bakımına Katılımı Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • Köse, D., Çınar, N. ve Altınkaynak, S. (2013). Yenidoğan anne ve baba ile bağlanma süreci, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 22 (6), 239-245.
 • Kuzucu, Y. (2011). Değişen babalık rolü ve çocuk gelişimine etkisi, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (35), 79-91.
 • Martinez, K., Rider, F., Cayce, N., Forssell, S., Poirier, J., Hunt, S., Crawford, G. ve Sawyer, J. (2013). A guide for father involvement in systems of care. Washington, DC: Technical Assistance Partnership for Child and Family Mental Health. 09.11.2019 tarihinde http://www.tapartnership.org/COP/ CLC/publications.php?id=topic1#content1 adresinden erişilmiştir.
 • Mercan, Z. ve Tezel Şahin, F. (2017). Babalık rolü ve farklı kültürlerde babalık rolü algısı, Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 2 (2), 1-10.
 • İnci, M.A. ve Deniz, Ü. (2015). Baba tutumları ile çocuğun yaşı, cinsiyeti, doğum sırası ve kardeş sayısı değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 1-7.
 • Özcebe, H., Küçük Biçer, B., Çetin, E., Yılmaz, M. ve Zakirov, F. (2011). 0-10 yaş aralığında çocuğu olan babaların çocuk sağlığı ve bakımındaki rolleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 54 (2), 70-8.
 • Özel, E. ve Zelyurt, H. (2016). Anne baba eğitiminin aile çocuk ilişkilerine etkisi, Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 36, 9-34.
 • Sandwood, J. (2017). Changing roles for 21st century fathers, Father & Child. 08.11.2019 tarihinde http://fatherandchild.org.nz/2017/11/changing-roles-21st-century-fathers/ adresinden erişilmiştir.
 • Seçer, Z., Çeliköz, N. ve Yaşa, S. (2007). Bazı kişisel özelliklerine göre okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların babalarının babalığa yönelik tutumları, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 425-438.
 • Seward, R.R. ve Rush, M. (2015). Fathers, fathering, and fatherhood acroos cultures: convergence or divergence? Working Paper Series WP 40, University College Belfied Dublin.
 • Soysal, A. Ş., Bodur, Ş., İşeri, E. ve Şenol, S. (2005). Bebeklik dönemindeki bağlanma sürecine genel bir bakış, Klinik Psikiyatri, 8(2), 88-99.
 • Spetter, D. (2020). The role of fathers in childhood development. 01.02.2020 tarihinde https://www.extension.harvard.edu/inside-extension/role-fathers-childhood-development adresinden erişilmiştir.
 • Şahin, H. ve Demiriz, S. (2014). Beş altı yaşında çocuğu olan babaların, babalık rolünü algılamaları ile aile katılım çalışmalarını gerçekleştirmeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Turkish Journal of Social Research/Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1), 273-294.
 • Taşkın, N. (2011). Çocukların gelişiminde katkıları unutulanlar: babalar, Eğitime Bakış. 7 (2), 43-47.
 • Tezel Şahin, F., Akıncı Coşgun, A. ve Aydın Kılıç, Z.N. (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesin Dergisi, 37 (1), 319-343.
 • Telli, A. A. ve Özkan, H. (2016). 3-6 yaş grubu çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi, İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi, 6 (2), 127-134.
 • Tezel Şahin, F. (2007). Sosyal değişim sürecinde değişen baba rolü, Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 1015, 765-773.
 • Türkoğlu, D. ve Gültekin Akduman, G. (2016). Okul öncesi dönem çocuğu olan babaların babalık rolü algısı ile çocuklarının sosyal becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 7(03), 224-241.
 • Ünal, F. ve Kök, E.E. (2015). 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin babalık rolüne ilişkin görüşleri, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1(4), 1142-1153.
 • Yavuzer, H. (1991). Ana Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi.
 • Zeybekoğlu, Ö. (2013). Günümüzde erkeklerin gözünden babalık ve aile, Mediterranean Journal of Humanities, III (2), 297-328.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Arzu ÖZYÜREK (Primary Author)
Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
0000-0002-3083-7202
Türkiye


Yağmur Tuğçe TEKE
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0474-4686
Türkiye


Zehra KIŞLI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4789-194X
Türkiye

Publication Date September 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 5, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijeces741875, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {21 - 30}, doi = {}, title = {Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri}, key = {cite}, author = {Özyürek, Arzu and Teke, Yağmur Tuğçe and Kışlı, Zehra} }
APA Özyürek, A. , Teke, Y. T. & Kışlı, Z. (2020). Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 21-30 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/57016/741875
MLA Özyürek, A. , Teke, Y. T. , Kışlı, Z. "Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 (2020 ): 21-30 <http://ijeces.hku.edu.tr/en/pub/issue/57016/741875>
Chicago Özyürek, A. , Teke, Y. T. , Kışlı, Z. "Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 (2020 ): 21-30
RIS TY - JOUR T1 - Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri AU - Arzu Özyürek , Yağmur Tuğçe Teke , Zehra Kışlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 30 VL - 5 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri %A Arzu Özyürek , Yağmur Tuğçe Teke , Zehra Kışlı %T Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri %D 2020 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Özyürek, Arzu , Teke, Yağmur Tuğçe , Kışlı, Zehra . "Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 / 2 (September 2020): 21-30 .
AMA Özyürek A. , Teke Y. T. , Kışlı Z. Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri. Genel Bilgi. 2020; 5(2): 21-30.
Vancouver Özyürek A. , Teke Y. T. , Kışlı Z. Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2020; 5(2): 21-30.
IEEE A. Özyürek , Y. T. Teke and Z. Kışlı , "Çocuklarının Gereksinimlerini Karşılamada Babaların Rolleri", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, vol. 5, no. 2, pp. 21-30, Sep. 2020