Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 32 - 41 2018-09-28

Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Arzu Özyürek [1]

217 470

Birey hayata geldiği andan itibaren çeşitli problemlerle karşılaşmakta ve bu problemleri çeşitli şekillerde aşmak zorunda kalmaktadır. Problem çözme becerileri, tüm bireylerin günlük yaşamında karşılaştığı problemleri çözmede gerekli önemli becerilerdendir. Öğrenmenin en hızlı olduğu okul öncesi yıllar ise problem çözme becerilerinin edinilmesinde önemli yıllardır. Bu nedenle bu çalışmada, okul öncesi eğitim kurumuna devam eden çocukların problem çözme becerilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubunu, 5-6 yaş grubundan 43 kız, 42 erkek olmak üzere 85 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada çocukların problem çözme becerilerinin cinsiyet, yaş, okula devam süresi, kardeş sayısı, anne-baba yaşı ve öğrenim durumu değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğine bakılmıştır. Verilerin toplanmasında Oğuz ve Köksal Akyol (2015) tarafından geliştirilen Problem Çözme Becerisi Ölçeği (PÇBÖ) kullanılmıştır. Ölçek, çocuklara bireysel olarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-Testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak; problem çözme becerilerinin çocukların cinsiyeti, okula devam süresi, baba yaşı, anne ve baba öğrenim düzeyi değişkenlerinden anlamlı ölçüde etkilenmediği (p>0,05) görülmüştür. Çocuğun yaşı, kardeş sayısı ve anne yaşı değişkenlerinin ise problem çözme becerileri üzerinde anlamlı etkisi olduğu (p<0,05) belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve bazı öneriler geliştirilmiştir.

Problem Çözme, Problem Çözme Becerisi
 • Altun, M., Dönmez, N., İnan, H., Taner, M. ve Özdilek, Z. (2001). Altı yaş grubu çocukların problem çözme stratejileri ve bunlarla ilgili öğretmen ve müfettiş algıları, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (14 (1), 211-230.
 • Arslan, A. (2012). 6 yaş grubu çocuklarda genel problem çözme becerilerini değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Aydoğan, Y. (2004). İlköğretim ikinci ve dördüncü sınıf öğrencilerine genel problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi, Doktora tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Batıgün, A. D. (2000). Problem çözmeye yönelik terapiler: tanımı ve değerlendirme. Türk Psikoloji Bülteni, (19), 40-48.
 • Bingham, A. (2004). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev. A. Ferhan Oğuzkan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Dinçer, Ç. (1995). Anaokuluna devam eden 5 yaş grubu çocuklarına kişilerarası problem çözme becerilerinin kazandırılmasında eğitimin etkisinin incelenmesi. Doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • Dinçer, Ç., Güneysu, S.ve Etikan, İ. (1997). 54- 78 aylık çocukların kişiler arası problemlere getirdikleri çözümleri etkileyen faktörler. 1.Ulusal Çocuk Gelişim Kongresi
 • Emre, O., Çalışkan, Z., Ulutaş, A. ve Sağlam, M. (2017). 0-3 yaş çocuk gelişimi, gelişim psikolojisinin temel esasları-I. Emre E. (Çev.Ed.) Ankara. Anı Yayıncılık.
 • Eroğlu, E. (2001). Ailenin çocuklarda problem çözme yeteneğinin gelişmesi üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi.
 • Güven, Y. (2000). Erken çocukluk döneminde sezgisel düşünme ve matematik. İstanbul:Ya-Pa Yayınları
 • Kagan, J. (1981). The second year. Cambridge, MA. Harvard University Press.
 • Koray, Ö. ve Azar A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantıksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(1): 125-136.
 • Oğuz, V. ve Köksal Akyol, A. (2015). Problem çözme becerisi ölçeği (PÇBÖ) geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(1), 105-122.
 • Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. ve Özyürek, A. (2012). 5-7 yaş grubu çocuklar için problem çözme ölçeği geliştirme süreci. II. Uluslararası Türkiye Arşatırmaları Kongresi, 859-868.
 • Polya, G. (1945). How to solve it. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 • Senemoğlu, N. (1994). Okulöncesi eğitim programı hangi yeterlikleri kazandırmalıdır? Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10: 21-30.
 • Şahin, G. (2009). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş çocuklarının özerklik ve atılganlık düzeyleri ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Scholnick, E. K. ve Friedman, S. (1987). The planning construct in the psychological literature. S. Friedman, E. K. Scholnick & R.
 • Cocking (Eds.), Blueprints for thinking: The role of planning in cognitive development (pp. 3-38). Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Shure, M. B., Spivack, G. ve Jaeger, M. (1971). Problem-solving thinking and adjustment among disadvantaged preschool children. Child Development, 1791-1803.
 • Svvanson, H., James, L., E., O'Connor, E. ve Carter, K. R. (1991). Problem Solving sub Groups as Measure of Intellectual Giftedness, Journal of Educational Psychology, 61,5-72.
 • Tavlı, S. (2007). 6 yaş grubu anasınıfı öğrencilerinin problem çözme becerilerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişiler arası problem çözme beceri algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2).
 • Yıldırım, R. (1998). Yaratıcılık ve yenilik (1.baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Yılmaz, E. ve Tepeli, K. (2013). 60-72 aylık çocukların sosyal problem çözme becerilerinin duyguları anlama becerileri açısından incelenmesi. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18, 117-130.
 • Zembat, R. ve Unutkan, Ö. P. (2003). Problem çözme becerilerinin gelişimi. Erken Çocuklukta, Gelişim ve Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Zelazo, P. D., Carter, A., Reznick, J. S. ve Frye, D. (1997). Early development of executive function: A problem-solving framework. Review of general psychology, 1(2), 198.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0002-3083-7202
Author: Arzu Özyürek (Primary Author)
Institution: Karabük Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date: September 28, 2018

Bibtex @research article { ijeces403621, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {Hasan Kalyoncu University}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {32 - 41}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Özyürek, Arzu} }
APA Özyürek, A . (2018). Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 32-41. Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/403621
MLA Özyürek, A . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 32-41 <http://ijeces.hku.edu.tr/issue/39431/403621>
Chicago Özyürek, A . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 (2018): 32-41
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi AU - Arzu Özyürek Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 41 VL - 3 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %A Arzu Özyürek %T Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi %D 2018 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Özyürek, Arzu . "Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (September 2018): 32-41.
AMA Özyürek A . Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Genel Bilgi. 2018; 3(2): 32-41.
Vancouver Özyürek A . Okul Öncesi Dönem Çocuklarda Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2018; 3(2): 41-32.