Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi

Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2, 31 - 51, 30.09.2020

Öz

Araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin güne başlama ve günü değerlendirme zamanlarında yaptıkları uygulamalarının ayrıntılı bir şekilde belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırmada “tarama modeline” uygun olacak şekilde planlanmıştır. Araştırma Giresun il merkezinde bulunan milli eğitime bağlı anaokullarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için “Kolay Ulaşılabilir Durum Örneklemesi” kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Güne Başlama ve Günü Değerlendirme Gözlem Formu” kullanılmıştır. Veriler gözlem tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın verilerini toplamak için iki araştırmacı tarafından 20 hafta boyunca haftada iki kez olmak üzere toplam 80 gözlem yapılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin güne başlama zamanında en çok yaptığı uygulamaların çocuklarla selamlaşma, gelmeyen çocukları belirleme, şarkı söyleme vb. etkinlikler yapma, çocukların duygu durumları hakkında sohbet etme, günü değerlendirme zamanında en çok yaptığı uygulamaların ise çocuklar ile vedalaşma, olumlu davranışların dönütünü sağlama, bir araya toplama, hatırlatmalar yapma olduğu görülmektedir

Kaynakça

 • Akgün, E. (2013). Okul öncesi eğitimde sabah rutinlerinin incelenmesi: Fransa örneği. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute,10(24), 77-85.
 • Aral, N. Kandır, A. & Yaşar, M.C. (2002). Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim programı. İstanbul: YA-PA.
 • Arseven, A. D. (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim Yayıncılık
 • Aslan, M., & Uygun, N. (2019). Okul öncesi eğitim programının stufflebeam’in bağlam, girdi, süreç ve ürün (BGSÜ) değerlendirme modeline göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 44(200), 229-251.
 • Aydemir, F. (2018). Öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programını planlama ve uygulamaya yönelik çalışmalarının incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın S., Şentürk, Ş., Duran, V. (2018). Okul öncesi programının stufflebeam bağlam, girdi, süreç ve ürün modeline göre değerlendirilmesi. Turkish Studies Educational Sciences, 13(27), 163-181.
 • Bliss, T., & Tetley, J., (2006). Circle Time: A resource book for primary and secondary scholls. Sage.
 • Bogaert, C., & Delmarle, S. (2006). Une autre gestion du temps scolaire:pour un développement des compétences dès la maternelle. Bruxelles: De Boeck.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. (Genişletilmiş 17. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık Düşek, G. ve Dönmez, B. (2012). Türkiye’de yayımlanan okul öncesi eğitim programları. MBD, 1(1), 68-75.
 • Edwards, C. P., & Gandini, L. (2018). The Reggio Emilia approach to early childhood education. In Handbook of international perspectives on early childhood education (pp. 365-378). Routledge
 • Epstein, A. S., & Hohmann, M. (2012). The HighScope preschool curriculum. Ypsilanti, Michigan: HighScope Press.
 • Gould, P., & Sullivan, J. (1999). Inclusive early childhood classroom: Easy ways to adapt learning centers for all children. Beltsville: Gryphon House
 • Gündoğdu, K., Turan, S., Kızıltaş, E., Çimen, N., & Kayserili, T. (2008). 2002 ve 2006 okul öncesi öğretim programlarında yer alan değişikliklerin öğretmen algılarına göre karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (17), 47-71.
 • Hanley, G. P., Tiger, J. H., Ingvarsson, E. T., & Cammilleri, A. P. (2009). İnfluencing preschoolers' free‐play activity preferences: an evaluation of satiation and embedded einforcement. Journal of applied behavior analysis, 42(1), 33-41.
 • Hohmann, M., & Weikart, D. P. (2000). Küçük çocukların eğitimi: okul öncesi ve çocuk bakım programları için etkin öğrenme uygulamaları. SS Kohen ve Ü. Öğüt (Çev.). İstanbul: Hisar Eğitim Vakfı.
 • Isaacs, B. (2018). Understanding the Montessori approach: Early years education in practice. Routledge.
 • Işık, N. E. (2015). Öğretmenlerin MEB 2013 okul öncesi eğitim programı hakkındaki görüşleri ve programı kullanma durumu. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Katrancı, M. (2014). Okul öncesi eğitim ve önemi. (Ed. Serdal Seven). Okul öncesi eğitime giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Lang, P., (1998). Getting round to clarity: what do we mean by circle time? Pastoral Care in Education, 16(3), 3-10.
 • Lown, J. (2002) Circle time: the perceptions of teachers and pupils, Educational Psychology in Practice, 18(2), 93–102.
 • MEB. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Nicol, J., & Taplin, J. T. (2017). Understanding the Steiner Waldorf approach: Early years education in practice. Routledge.
 • Ogelman, H. G. (2014). Okul öncesi eğitim kurumlarında serbest zaman etkinliklerinin gözlemlenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(26), 125-138.
 • Powell, D. R. (2013). The Head Start program. In J. Roopnarine & J. Johnson (Eds.), Approaches to early childhood education, 6th ed (pp. 61-78). Columbus, OH: Merrill/Pearson.
 • Sapsağlam, Ö. (2013). Değerlendirme boyutuyla okul öncesi eğitim programları (1952-2013). Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2013(1), 63-73.
 • Santer, J., Griffiths, C., & Goodal, D. (2007). Free play in early childhood. England: The National Children’s Bureau.
 • Tuğrul, B., Boz, M., Uludağ, G., Aslan, Ö. M., Çelik, S. S., & Çapan, A. S. (2019). Okul öncesi dönemdeki çocukların okuldaki oyun olanaklarının incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(2), 185-198.
 • Uyanık Aktulun, Ö., Can Yaşar, M., Karaca, N. H., Akyol, T., Şenol, F. B., & Kaya, Ü. Ü. 2018). Çocukların öğrenme merkezlerinde oyun tercihlerinin incelenmesi. E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(3), 30-45.
 • Varol, F. (2012). Anaokulu öğretmenleri konuşuyor: Kaliteli eğitim. Uluslararası katılımlı çocuk ihtiyaçları sempozyumu bildiri kitabı, s.29-36. Ankara: Mutlu Çocuklar Derneği.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Genişletilmiş 9. baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, M. (2019). MEB 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan güne başlama ve günü değerlendirme zamanının etkin uygulanmasına ilişkin öğretmen, müdür ve akademisyen görüşlerinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Weikart, D. P., & Schweinhart, L. J. (2005). The High/Scope curriculum for early childhood care and education. Approaches to early childhood education (4th ed., pp. 277–294). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Büşra DİNÇKURT Bu kişi benim
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5352-9299
Türkiye


Oguz KESİCİOGLU (Sorumlu Yazar)
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0003-1176-1887
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 5, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ijeces749587, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {5}, pages = {31 - 51}, doi = {}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Dinçkurt, Büşra and Kesicioglu, Oguz} }
APA Dinçkurt, B. & Kesicioglu, O. (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 5 (2) , 31-51 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/57016/749587
MLA Dinçkurt, B. , Kesicioglu, O. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 (2020 ): 31-51 <http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/57016/749587>
Chicago Dinçkurt, B. , Kesicioglu, O. "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 (2020 ): 31-51
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi AU - Büşra Dinçkurt , Oguz Kesicioglu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 51 VL - 5 IS - 2 SN - 2458-9128- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi %A Büşra Dinçkurt , Oguz Kesicioglu %T Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi %D 2020 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128- %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Dinçkurt, Büşra , Kesicioglu, Oguz . "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 5 / 2 (Eylül 2020): 31-51 .
AMA Dinçkurt B. , Kesicioglu O. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi. Genel Bilgi. 2020; 5(2): 31-51.
Vancouver Dinçkurt B. , Kesicioglu O. Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2020; 5(2): 31-51.
IEEE B. Dinçkurt ve O. Kesicioglu , "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Güne Başlama Ve Günü Değerlendirme Zamanlarında Yaptıkları Uygulamalarının İncelenmesi", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, c. 5, sayı. 2, ss. 31-51, Eyl. 2020