Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Investigation of Graduate Theses on Father's Participation in Early Childhood in Terms of Various Variables

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 12, 30.09.2022

Öz

In this study, it was aimed to examine the postgraduate studies on father involvement in early childhood in Turkey according to year, type, research model, university, institute and department where the research was conducted. In this descriptive study, single scanning model, one of the general scanning models, was used. The universe of the study consists of all postgraduate theses on father involvement in early childhood in Turkey. There was no year limitation in the study, and all of the studies carried out from the past to 2022 were discussed. In the study, the database of YÖK National Thesis Center was searched using the keywords "father involvement" and "early childhood". As a result of the screening, a total of 15 graduate theses meeting the criteria of the study were included in the study. In the analysis of the data of the study, the document analysis technique, which is one of the qualitative research methods, was used. At the end of the work, it was found out that the studies were carried out between 2008-2022, most of which were carried out between 2018 and 2021, 93.3% of the studies were master's theses, and 80% of them were carried out with quantitative method, and most studies, approximately half of them, were conducted at Maltepe University. It was determined that while some of the studies were carried out in the Institute of Social Sciences, most of them were carried out in the Department of Psychology and Child Development and Education.

Kaynakça

 • Akyol, A.K. (2016). Okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri. A.K. Akyol, (Ed.), Okul öncesi eğitim programları içinde (10-16). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Atak, A. (2021). 36-72 aylık çocuğu olan babaların mesleki doyum düzeyleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydoğdu, F. (2019). Türkiye’de koruyucu aile uygulaması ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Socıal Scıences Studıes Journal, 5(53), 7481-7489.
 • Aydoğmuş, S. (2018). 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyükceran, K. (2021). Okul öncesi dönemde baba katılımı ve baba çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademia.
 • Can, D. (2017). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkileri ve benlik algılarının baba katılım boyutlarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çatıkkaş, K.B. (2008). Okul öncesi eğitime babaların katılım düzeyleri ile ilgili değişkenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çetin, Ş.Ü. (2015). Father ınvolvement ın early years: comparıng chıldren’s perceptıons of father ınvolvement wıth those of theır fathers’ and mothers’. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karabulut, H. ve Şendil, G. (2018). Okul öncesi dönemdeki baba katılımının ebeveyn tutumlarına göre incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 143-154.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(3), 75-87.
 • Karakaş, H. (2014). Okul öncesi eğitime devam eden öğrenci babalarının aile katılım çalışmalarına katılım düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Kıraçcı, B. (2021). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklarda baba katılımı ile anne bekçiliğinin ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Okul öncesi eğitim programı. 12 Haziran 2022, https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf.
 • Moloz, E. (2022). Okul öncesi eğitimde baba katılımı: baba-çocuk ortaklığına yönelik deneyimlerin durum çalışması ile betimlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özdemir, A. F. (2018). Okul öncesi eğitim alan 66-72 aylık çocukların baba katılımı ile erken dönem matematik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren: örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Özgündüz, Ö. (2015). Baba katılımı eğitim programının baba katılımına ve okul öncesi çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özkan, T. (2014). Çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden babalara uygulanan baba katılım programının baba çocuk ilişkisi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özyürek, A., Teke, Y. T., Özgan, N.N. ve Kışlı, Z. (2020). Çocuklarının gereksinimlerini karşılamada babaların rolleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Alışmaları Dergisi, 5(2), 21-30.
 • Pekkarakaş, E. (2010). 3-6 yaş çocukların babalarının çocuk yetiştirme tutumları ile eğitime katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pekşen Akça, R. (2022). Examination of the master’s theses on the role of fatherhood ın Turkey. International Social Sciences Studies Journal, 8(98), 1578-1583.
 • Selçuk, A. ve Yavuz, H. M. (2018). Erken çocukluk gelişimine dair Türkiye bulgularına bakış. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 334-363.
 • Seward, R.R. & Rush, M. (2015). Fathers, fathering, and fatherhood acroos cultures: convergence or divergence? Working Paper Series WP 40, University College Belfied Dublin.
 • Sümer, N., Demirutku, K., Özkan, T. (2007). Araştırma Teknikleri (1. Baskı), İstanbul: Morpa Yayınevi.
 • Tezel Şahin, F. (2007). Sosyal değişim sürecinde değişen baba rolü. 14 Haziran 2022, https://www.ayk.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/TEZEL-%C5%9EAH%C4%B0N-Fatma-SOSYAL DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M-S%C3%9CREC%C4%B0NDE DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EEN-BABA-ROL%C3%9C.pdf
 • Tezel Şahin, F., Coşgun Akıncı., Aydın Kılıç. (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. GEFAD / GUJGEF, 37(1), 319-343.
 • Tezel Şahin, F. ve Özbey, S. (2007). Aile eğitimi programlarına baba katılımının önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18(1), 39-48.
 • Tunçeli, H. İ. ve Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3, 1-12.
 • Turan, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan 60-84 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyleri ile babaların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Uzun, H. ve Baran, G. (2019). Babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-60.
 • Yuvacı, M. (2019). Baba katılımı ile okul öncesi dönem çocuklarının sosyal yetkinlik ve davranış problemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.

Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 12, 30.09.2022

Öz

Bu çalışmada, Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba katılımını konu alan lisansüstü çalışmaların; yıl, tür, araştırma modeli, araştırmanın yapıldığı üniversite, enstitü ve anabilim dalına göre incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel nitelikte olan bu çalışmada, genel tarama modellerinden tekil tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın evrenini, Türkiye’de erken çocukluk döneminde baba katılımını konu alan lisansüstü tezlerin tamamı oluşturmaktadır. Çalışmada herhangi bir yıl sınırlamasına gidilmemiş olup geçmişten 2022 yılına kadar yapılmış olan çalışmaların tamamı ele alınmıştır. Çalışmada YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanında “baba katılımı” ve “erken çocukluk” anahtar kelimeleri kullanılarak tarama yapılmıştır. Tarama sonucunda çalışmanın ölçütlerini karşılayan toplam 15 lisansüstü tez çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmanın verilerinin analizinde; nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; çalışmaların 2008-2022 yılları arasında gerçekleştirildiği, en fazla çalışmanın 2018 ve 2021 yılları arasında yapıldığı, çalışmaların %93,3’ünün yüksek lisans tezi olduğu, %80’inin nicel yöntem ile gerçekleştirildiği, en fazla çalışmanın Maltepe Üniversitesinde yapıldığı, çalışmaların yaklaşık olarak yarısının Sosyal Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirildiği ve en fazla çalışmanın Psikoloji ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalında gerçekleştirildiği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akyol, A.K. (2016). Okul öncesi eğitimin amaç ve ilkeleri. A.K. Akyol, (Ed.), Okul öncesi eğitim programları içinde (10-16). Ankara: Hedef Yayıncılık.
 • Atak, A. (2021). 36-72 aylık çocuğu olan babaların mesleki doyum düzeyleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Aydoğdu, F. (2019). Türkiye’de koruyucu aile uygulaması ile ilgili yapılmış lisansüstü tezlerin değerlendirilmesi. Socıal Scıences Studıes Journal, 5(53), 7481-7489.
 • Aydoğmuş, S. (2018). 48-72 aylık çocukların bilişsel stilleri ile baba katılımı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Büyükceran, K. (2021). Okul öncesi dönemde baba katılımı ve baba çocuk ilişkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Akademia.
 • Can, D. (2017). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların akran ilişkileri ve benlik algılarının baba katılım boyutlarına göre incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çatıkkaş, K.B. (2008). Okul öncesi eğitime babaların katılım düzeyleri ile ilgili değişkenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Çetin, Ş.Ü. (2015). Father ınvolvement ın early years: comparıng chıldren’s perceptıons of father ınvolvement wıth those of theır fathers’ and mothers’. Yayınlanmamış doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Karabulut, H. ve Şendil, G. (2018). Okul öncesi dönemdeki baba katılımının ebeveyn tutumlarına göre incelenmesi. Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 2(3), 143-154.
 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Ünv. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 10(3), 75-87.
 • Karakaş, H. (2014). Okul öncesi eğitime devam eden öğrenci babalarının aile katılım çalışmalarına katılım düzeylerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas.
 • Kıraçcı, B. (2021). Okul öncesi dönemdeki özel gereksinimli çocuklarda baba katılımı ile anne bekçiliğinin ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. Okul öncesi eğitim programı. 12 Haziran 2022, https://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf.
 • Moloz, E. (2022). Okul öncesi eğitimde baba katılımı: baba-çocuk ortaklığına yönelik deneyimlerin durum çalışması ile betimlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Özdemir, A. F. (2018). Okul öncesi eğitim alan 66-72 aylık çocukların baba katılımı ile erken dönem matematik becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Özen, Y. ve Gül, A. (2007). Sosyal ve eğitim bilimleri araştırmalarında evren: örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.
 • Özgündüz, Ö. (2015). Baba katılımı eğitim programının baba katılımına ve okul öncesi çocukların sosyal becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Özkan, T. (2014). Çocuğu okul öncesi eğitim kurumuna devam eden babalara uygulanan baba katılım programının baba çocuk ilişkisi üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Özyürek, A., Teke, Y. T., Özgan, N.N. ve Kışlı, Z. (2020). Çocuklarının gereksinimlerini karşılamada babaların rolleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Alışmaları Dergisi, 5(2), 21-30.
 • Pekkarakaş, E. (2010). 3-6 yaş çocukların babalarının çocuk yetiştirme tutumları ile eğitime katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Pekşen Akça, R. (2022). Examination of the master’s theses on the role of fatherhood ın Turkey. International Social Sciences Studies Journal, 8(98), 1578-1583.
 • Selçuk, A. ve Yavuz, H. M. (2018). Erken çocukluk gelişimine dair Türkiye bulgularına bakış. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 2(2), 334-363.
 • Seward, R.R. & Rush, M. (2015). Fathers, fathering, and fatherhood acroos cultures: convergence or divergence? Working Paper Series WP 40, University College Belfied Dublin.
 • Sümer, N., Demirutku, K., Özkan, T. (2007). Araştırma Teknikleri (1. Baskı), İstanbul: Morpa Yayınevi.
 • Tezel Şahin, F. (2007). Sosyal değişim sürecinde değişen baba rolü. 14 Haziran 2022, https://www.ayk.gov.tr/wpcontent/uploads/2015/01/TEZEL-%C5%9EAH%C4%B0N-Fatma-SOSYAL DE%C4%9E%C4%B0%C5%9E%C4%B0M-S%C3%9CREC%C4%B0NDE DE%C4%9E%C4%B0%C5%9EEN-BABA-ROL%C3%9C.pdf
 • Tezel Şahin, F., Coşgun Akıncı., Aydın Kılıç. (2017). Babaların çocuklarıyla vakit geçirme durumlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. GEFAD / GUJGEF, 37(1), 319-343.
 • Tezel Şahin, F. ve Özbey, S. (2007). Aile eğitimi programlarına baba katılımının önemi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18(1), 39-48.
 • Tunçeli, H. İ. ve Zembat, R. (2017). Erken çocukluk döneminde gelişimin değerlendirilmesi ve önemi. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3, 1-12.
 • Turan, E. (2018). Okul öncesi eğitim alan 60-84 aylık çocukların okul olgunluğu düzeyleri ile babaların katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Uzun, H. ve Baran, G. (2019). Babaların okul öncesi dönemdeki çocuklarıyla ilişkisinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 47-60.
 • Yuvacı, M. (2019). Baba katılımı ile okul öncesi dönem çocuklarının sosyal yetkinlik ve davranış problemleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rukiye ARSLAN> (Sorumlu Yazar)
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2043-5664
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Teşekkür yok
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Arslan, R. (2022). Erken Çocukluk Döneminde Baba Katılımı Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 1-12 . Retrieved from https://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/72849/1131983