Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adayları Kapsayıcı Eğitim Hakkında Ne Düşünüyor?

Yıl 2021, Cilt: 6 Sayı: 1, 33 - 52, 26.02.2021

Öz

Araştırmanın amacı, Trakya Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü’ndeki kaynaştırma veya özel eğitim dersi almış olan öğretmen adaylarının kapsayıcı eğitime ilişkin görüşleri açısından incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu araştırma amacıyla uyumlu olarak; kriter örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Buna göre araştırmanın çalışma grubu Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümünde eğitim öğretime devam eden öğretmen adayları arasından; kaynaştırma ya da özel eğitim dersi almış olma kriterine göre belirlenen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen toplam 132 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik bilgi formu ile alan yazın taranarak oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu formda ‘Kapsayıcı eğitim nedir, ülkemizde zorunlu mudur, kapsayıcı eğitimden hangi grup çocuklar yararlanmaktadır, hangi kurumların ilişkisi vardır, kapsayıcı eğitimin uygulayıcıları kimlerdir, eğitim ortamında dikkat edilmesi gerekenler, eğitimin faydalı olup olmadığı, en sık karşılaşılan sorunlar, öğretmenlerin kendini yetkin görme durumları, kapsayıcı eğitimin gerekliliği ve bu eğitimde ihtiyaç duyulan bilgiler’ sorularına öğretmen adaylarından yanıtlar alınmıştır. Öğretmen adaylarının kapsayıcı eğitime dair genel bilgi sahibi ve kapsayıcı eğitim hakkında olumlu görüşlere sahip oldukları ve de kapsayıcı eğitimin gerekliliğine inandıkları tespit edilmiştir. Ancak sınıfında gereksinimi olan bir çocuk olduğunda kendilerini kapsayıcı eğitim konusunda yetkin hissetmediklerini dile getirmişlerdir. Bu sonuçlara göre lisans eğitiminde verilen kapsayıcı eğitim ya da özel eğitim gibi derslerin sayı ya da süresinin arttırılmasıyla birlikte içeriklerinin uygulamaya dönük olarak geliştirilmesi, öğretmen adaylarının deneyim kazanması ve uygulayarak öğrenmesinin gerekliliğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Agcadağ-Çelik, İ. (2019). Sınıf öğretmenleri gözünden Suriyeli mülteci çocuklar. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (12)66.
 • Ahmetoğlu, E., Burak, Y. ve Acar, İ. H. (2019). Otizmli Öğrencilerin Katıldıkları Başarılı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Algıları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21 (2), 501-514.
 • Akman, B., Uzun, E.M. ve Yazıcı, D. N. (2018). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin karşılaştırılması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 96-114.
 • Akman, B. ve Kardeş, S. (2018). Suriyeli Mültecilerin Eğitimine Yönelik Öğretmen Görüşleri. İlköğretim Online, 17(3), 1224-1237.
 • Amaç, Z. ve Yaşar, M. (2018). Öğretmen adaylarının dezavantajlı öğrencilere eğitim verme deneyimleri: zorluklar ve fırsatlar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,14(2),611-634.
 • Anılan, H. ve Kayacan, G. (2015). Sınıf öğretmenlerinin gözüyle kaynaştırma eğitimi gerçeği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Özel Sayı, 74-90.
 • Ataman, A. (2003). Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Ayan Ceyhan, M. (2016). Kapsayıcı eğitim: okul pratikleri, öğretmen ihtiyaçları. İstanbul: ERG
 • Bal, M. ve Kahriman-Pamuk,D.(2019).Okul öncesi öğretmenlerinin kapsayıcı eğitimde çocukların dil gelişim sürecine yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Milli Eğitim,48(1),737-754.
 • Ballıoğlu, G., Öztürk, H. ve Şen, G. (2014). Öğretmen adaylarının özel eğitimde kaynaştırma uygulamalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-13.
 • Battal, İ. (2007). Sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin yeterliliklerinin değerlendirilmesi (Uşak ili örneği). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Batu, S., Kırcaali-İftar, G. Ve Uzuner, Y. (2004). Özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırıldığı bir kız meslek lisesindeki öğretmenlerin kaynaştırmaya ilişkin görüş ve önerileri. Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 33-50
 • Batu,E.S. ve Kırcaali-İftar,G. (2005). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Brackenreed, D. (2008). Inclusive education: Identifying teachers’ perceived stressors in inclusive classrooms. Exceptionality Education Canada,18(3),131-147.
 • Brownell, M. T., Smith, S. J., Crockett, J. B., ve Griffin, C. C. (2012). Inclusive instruction: Evidence-based practices for teaching students with disabilities. New York, NY: The Guilford Press.
 • Bulut, M. ve Sarıçam, H. (2016). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarında çokkültürlü kişiliğin çokkültürlü eğitim tutumları üzerindeki etkisinin incelenmesi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 295-322.
 • Bütün, E. ve Mercan-Uzun, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, (1)1, 72-83.
 • Çağlar, S. (2012). Engellilerin erişebilirlik hakkı ve Türkiye’de erişebilirlikleri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 61(2), 541-598.
 • Dağlıoğlu, H.E. , Turupcu – Doğan, A. ve Basit, O. (2017). Kapsayıcı okul öncesi eğitim ortamlarında öğretmenler çocukların bireysel yeteneklerini belirlemek ve geliştirmek için neler yapıyor?. GEFAD / GUJGEF 37(3), 883 – 910.
 • Dinçer, O. B., Federici, V., Ferris, E., Karaca, S., Kirişçi, K. ve Çarmıklı, E. Ö. (2013). Suriyeli mülteciler sorunu ve Türkiye: Sonu gelmeyen misafirlik, Ankara: USAK ve Brookings Enstitüsü.
 • Dooley, K. (2009b). Re-thinking pedagogy for middle school students with little, no or severely interrupted schooling. English Teaching: Practice and Critique, 8(1), 5-22.
 • Dooley, K., & Thangaperumal, P. (2011). Pedagogy and participation: literacy education for low-literate refugee students of African origin in a western school system. Language and Education, 25(5), 385-397.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metodlarına Giriş. Ankara:Anı Yayıncılık.
 • Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, (1)1,26-42.
 • ERG (2016). Türkiye’de ortaöğretimde kapsayıcı eğitim durum analizi. İstanbul: ERG
 • ERG (2017). Erişim Adresi: http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/ERG_KapsayiciEgitim_PolitikaOnerileri.pdf European Agency For Special Needs and Inclusive Education (IEA). (2019). Erişim adresi: https://www.inclusive-education-in-action.org/case-study/open-book-project-italy European Agency For Special Needs and Inclusive Education (IEA). (2015). Erişim Adresi:http://www.inclusive-education-in-action.org/iea/index.php?menuid=25&reporeid=274 Fernandez-Viader, M.P. ve Fuentes, M. (2004). Education of Deaf Students in Spain: Legal and Educational Politics Developments, The Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 9 (3), 327-332. Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okulöncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. International Journal of Early Childhood Special Education, 3 (1), 66-87.
 • Gök, G. ve Erbaş, D. (2011). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri ve önerileri. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Guijarro, R. B. (2008). Conceptual Framework Of InclusiveEducation [Bildiri]. International Conference On Education, InclusiveEducation: TheWay Of TheFuture. 25-28 Kasım 2008. International Conference Centre, Cenova.
 • Gürdoğan-Bayır, Ö. (2019). Dezavantajlı gruptaki çocuklarla eğitim süreci: Sınıf öğretmeni adaylarının görüşleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (20) özel sayı,451-464.
 • Gürkan, T. ve Koran, N. (2015). 36-72 Aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programının çocuğun katılım hakkına yer verme durumu açısından incelenmesi. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 203-226
 • Hankebo,T. (2018).Inclusive education as an approach to reduce inequitable access to education: Exploring the practices of Jegnoch Metasebiya primary school in Harar Town, Ethiopia.Journal of Teacher Education and Educators,7(2),123-138.
 • Hjern, A., Rajmil, L., Bergström, M., Berlin, M., Gustafsson, P. A., ve Modin, B. (2013). Migrant density and well-being—A national school survey of 15-year-olds in Sweden. The European Journal of Public Health, 23(5), 823-828.
 • İra, N. ve Gör, D. (2018). Eğitim fakültesi öğretim üyelerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüşleri. Turkish International Journal of Special Education and Guidance & Counseling, 7 (2), 29-38.
 • Kalay, G. ve Şahbaz, Ü. (2010). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Eğitim Fakültesi Dergisi. (19), 116-135
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Karatas, S. (2015). Teachers’ views on multicultural education: Sample of Antalya. Anthropologist, 19(2), 373-380.
 • Kargın, T., Acarlar, F. ve Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 55-76.
 • Koçyiğit, S. (2015). Ana sınıflarında kaynaştırma eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen, rehber öğretmen ve ebeveyn görüşleri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 391-415.
 • Koçyiğit,E. ve Şimşek,H.(2019).Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkiye’de ortaöğretim programlarında çok kültürlülüğün izleri. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi,3(2),75-90.
 • MacNevin, J. (2012). Learning the way: Teaching and learning with and for youth refugee backgrounds on Prince Edward Island. Canadian Journal of Education, 35(3), 48-65.
 • Mansouri, F., ve Jenkins, L. (2010). Schools as Sites of Race Relations and Intercultural Tension. Australian Journal of Teacher Education, 35(7), 93-108.
 • Marshall, C. & Rossman, G. B. (2014).Designing Qualitative Research. New York: Sage
 • Mastropieri, M. A. ve Scruggs, T. E. (2016). The inclusive classroom: Strategies for effective differentiated instruction. Pearson Higher Ed
 • MEB. (2010). Okullarımızda Neden, Nasıl, Niçin Kaynaştırma Yönetici, Öğretmen ve Aile Kılavuzu. Ankara: MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
 • MEB. (2013). Birlikte Başarırız Bütünleştirme Kapsamında Eğitim Uygulamaları Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB
 • Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği. (09 Aralık 1985). T.C. Resmî Gazete (18953). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18953.pdf
 • Mitchell, D. (2015). Inclusive education is a multi-faceted concept, CEPS Journal 5(1), 9-30.
 • Nel, N. (2014).Inclusive education: Beyond the chalkboard or just another brick in the wall? Participatory Educational Research (PER),1(1),32-34.
 • Özaydın, L. ve Çolak, A. (2011). Okul öncesi öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ve “okul öncesi eğitimde kaynaştırma eğitimi hizmet içi eğitim programı”na ilişkin görüşleri. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1),189-226
 • Özcan, A. S. (2018). Çokkültürlülük bağlamında Türkiye’nin Suriyeli öğrencilere yönelik eğitim politikası. Pesa Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4(1), 18-28
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği [ÖEHY]. (07 Temmuz 2018). T.C. Resmi Gazete (Sayı:30471). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180707-8.htm
 • Özenç, E.ve Saat, F. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaştığı sorunlar. International Journal of Active Learning,4(2),61-75.
 • Öztürk, M., Cengiz-Tepetaş, Ş, G., Köksal, H. ve İrez, S. (2017). Sınıfında Yabancı Uyruklu Öğrenci Bulunan Öğretmenler İçin El Kitabı. Ankara: MEB
 • Polat, S. ve Rengi, Ö. (2014). Sınıf öğretmenlerinin kültürel farklılık algıları ve kültürlerarası duyarlılıkları. Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, 6(3), 135-156.
 • Rose, R., Garner, P. ve Farrow, B.J. (2019). Developing Inclusive Education Policy in Sierra Leone: A Research Informed Approach: Insights from Educators across World. Vassilios Argyropoulos & Santoshi Halder (Ed.), Inclusion, Equity and Access for Individuals with Disabilities, s. 427-444. Londra: Palgrave Macmillan.
 • Sakız, E. (2016). Göçmen çocuklar ve okul kültürleri: bir bütünleştirme önerisi. Göç Dergisi. 3(1), 65-81.
 • Sarı, H. ve Bozgeyikli, H. (2003). Öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi: karşılaştırmalı bir araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 183-203
 • Shpendi,T. ve Ahmetoğlu, E. (2016). Social Acceptance in Preschool Period. Emin Atasoy ve diğerleri (Ed). Current Advances in Education (s.536-550). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press
 • Symeonidou, S. (2014). 'Tesserae of Knowledge': using research as a tool for teachers' professional development. Counseling and Guidance Review, 104.
 • Together Old and Young- TOY. (2019). TOY for Inclusion: a case study about inclusive education. Erişim Adresi: http://www.toyproject.net/news/1338/
 • Türmen, T. (2012). Afet zamanlarında eğitim: Eğitim izleme raporu. İstanbul: Eğitim Reformu Girişimi (ERG).
 • UNESCO. (1994a). World Declaration On Education For All and Framework For Action To Meet Basic Learning Needs. (3. bs.) Paris: UNESCO
 • UNESCO. (2009). Policy Guidelines On Inclusion In Education. Fransa: UNESCO
 • UNICEF. (t.y.). İnsan hakları evrensel beyannamesi. Erişim adresi: https://www.unicef.org/turkey/udhr/_gi17.html
 • Ünal, A. M. (2017). Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenlerin Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi, Edirne.
 • Varol, Ç. (2010). İlköğretim Okullarındaki Kaynaştırma Uygulamalarının Değerlendirilmesi. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara.
 • Yavuz, Ö., ve Mızrak, S. (2016). Acil durumlarda okul çağındaki çocukların eğitimi: Türkiye’deki Suriyeli mülteciler örneği. Göç Dergisi, 3(2), 175-199.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma AKBULUT
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2971-0343
Türkiye


Ezgi AKŞİN YAVUZ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9158-7550
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Akbulut, F. & Akşin Yavuz, E. (2021). Öğretmen Adayları Kapsayıcı Eğitim Hakkında Ne Düşünüyor? . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 6 (1) , 33-52 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/60500/756554