Derleme
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1, 43 - 60, 27.02.2022

Öz

Her canlı bir aile içinde dünyaya gelmekte, kişiliğini, geleceğini bu aileye göre şekillendirmektedir. Toplumun en temel birimi olan aile ise yeni yaşantıları biçimlendirmede önemli bir güç olarak ele alınmaktadır. Bu kapsamda ailedeki tüm bireyler rol ve sorumluluklarını en iyi oranda yerine getirdiği anda bu güç etkin hale gelebilecektir. Bireylerin rol ve sorumluluklarını yerine getirmede önemi yadsınamayacak olan şey ise duygusal durumlarıdır. Nitekim ailede yaşanabilecek duygusal problemler işlevselliğe de büyük oranda zarar verebilmektedir. Bu duygusal problemlerden biri de aileye katılan özel gereksinimli olan bireylerdir. Özel gereksinimli birey, ailedeki tüm dengelerin yeniden şekillendirilmesini, bu durum ise duygusal zorlanmaları beraberinde getirebilmektedir. Bu düşünceler altında araştırmada özel gereksinim türlerinden biri olan özel öğrenme güçlüğü olan çocuklar ve bu çocukların ailelerinin yaşamış oldukları duygusal süreçlerin incelenmesi ve ailelere önerilerin sunulması amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akgün, R. ve Gökçearslan Çiftçi, E. (2010). Engelli çocuğa sahip ailelerde güçlendirme yaklaşımı ve sosyal destek. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi,10 (1-2), 23-35
 • Akkök, F. (2003). Farklı özelliklere sahip çocuk aileleri ve ailede yapılan çalışmalar. A. Ataman (Ed.) Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitime giriş. İçinde (s. 119-139). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Alexander, A. W. ve Slinger, A.M. (2004). Current status of treatments for dyslexia: Critical review. Journal of Child Neurology, 19(10), 744-758.
 • Alkan- Ersoy, Ö. (2013). Özel gereksinimi olan çocukların aileleri ile yapılan çalışmalar. Z. F. Temel (Ed.). Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılımı çalışmaları. İçinde (s. 406-435). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Altın, T. ve Uzuner, F.G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 44, 33-49.
 • Antshel, K.M. ve Joseph, R.G. (2006). Maternal stress in nonverbal learning disorder: A comparison with reading disorder. Journal of Learning Disabilities, 39(3), 194-205.
 • Aral, N. ve Gürsoy, F. (2011). Özel eğitim gerektiren çocuklar ve özel eğitime giriş. İstanbul: Ya- Pa Yayınları.
 • Arslantaş, H. ve Adana, F. (2011). Şizofreninin bakım verenlere yükü. Psikiyatrik Güncel Yaklaşımlar, 3(2), 251-277.
 • Atagün, M.İ., Devrim- Balaban, Ö., Atagün, Z., Elagöz, M. ve Özpolat, A.Y. (2011). Kronik hastalarda bakım veren yükü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 3(3), 513-552.
 • Atalay, Ö.D. (2013). Özgül öğrenme güçlüğü tanılı çocuğa sahip annelerin algılanan sosyal destek düzeylerinin ve stresle başa çıkma tutumlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Bilim Üniversitesi, İstanbul. Babaroğlu, A. (2018). Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı. Ankara: Vize Yayınları.
 • Batum, P. (2007). Öğrenme bozukluklarında ebeveyn kabulü-reddi ile içselleştirme ve dışsallaştırma sorunlarının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk gelişim psikolojisi. (Çev. O. Gündüz). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Bonifacci, P., Mantuschi, M., Lami, L. ve Snowling, M.J. (2013). Parents of children with dyslexia: Cognitive, emotional and behavioral profile. Dyslexia, 20, 175-190.
 • Bonifacci, P., Storti, M., Tabia, V. ve Suardi, A. (2016). Specific learning disorders: A look inside children’s and parents’ psychological well- being and relationships. Journal of Learning Disabilities, 49(5), 532-545.
 • Boyd, B, A. (2002). Examining the relation ship between stress and lack of social support in mothers of children with autism. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 17(4), 208-215.
 • Büyükçakmak, Ö. (2015). Özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış çocukların ebeveynleri ile özgül öğrenme güçlüğü tanısı almamış çocukların ebeveynlerinin duygu dışa vurumları ve anksiyete düzeylerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Chou KR. (2000). Caregiver burden: a concept analysis. J Pediatr Nurs 15: 398– 407.
 • Cuzzocrea, F.,Murdaca, A. M., Costa, S., Filippello, P. ve Larcan, R. (2016). Parental stres, coping strategies and social support in families of children with a disability. Child Care in Practice, 22(1), 3-19.
 • Craig, F., Opperto, F.F., De Giacomo, A., Margari, L., Frolli, A., Conson, M., Ivagnes, S., Monoca, M. ve Margari, F. (2016). Parenting stress among parents of children with neurodevelopmental disorders. Psychiatry Research, 242. 121-129.
 • Çen, S. ve Aytaç, B. (2017). Eco-cultural perspective in learning disability: Family support resources, values, child problem behavior. Learning Disability Quarterly, 40(2), 114-127.
 • Çengelci, B. (2009). Otizm ve down sendromlu çocuğa sahip annelerin kaygı, umutsuzluk ve tükenmişlik duygularının karşılaştırılması. Ege Eğitim Dergisi, 10(2), 1-23.
 • Doğan, H. (2012). Özel öğrenme güçlüğü riski taşıyan 5- 6 yaş çocukları için uygulanan erken müdahale eğitim programının etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Doğan, H. (2018). Özgül öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar. N. Aral ve F. Gürsoy (Eds.). Özel gereksinimli çocuklar ve eğitimleri: Özel gereksinimli çocuklar. İçinde (s. 46-65). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Dyson, L. (2010). Unanticipated effects of children with learning disabilities on their families. Learning Disability Quarterly, 33(1), 43-55.
 • Elemek, M.A. (2008). Örenme bozukluğu olan çocuklarda benlik saygısının ve kaygı durumunun incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ginieri- Coccossis, M., Ratsiko, V., Skevington, S., Papaevangelou, S., Malliori, M., Thomas, V. ve Kokkevi, A. (2013). Quality of life in newly diagnosed children with specific learning disabilities (SpLD) and differences from typically developing children: A study of child and parent reports. Child Care, Health and Development, 39(4), 581-591.
 • Girli, A. (1995). Normal zekalı kardeşlerin zihinsel engelli kardeşe yönelik kabul düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Grad, J. Ve Sainsbury, P. (1963). Mental illness and family. Lancet,1, 544-547.
 • Gürhopur, T.F. ve Dalgıç, İ. A. (2017). Family burden among parents of children with intellectual disability. Journal of Psychiatric Nursing, 8(1), 9-16.
 • Hetherington, E.M. (1988). Parents, children and siblings: Six years after divorce. R. A. Hinde ve J. Stevenson-Hinde (Eds.), Relationships within families: Mutual influences In. (pp. 311-331). Oxford, UK: Clarendon.
 • Howe, N., Aquan- Assee, J., Bukowski, W.M., Lehoux, P.M. ve Rinaldi. C.M. (2001). Siblings as confidents: Emotional understanding, relationship warmth and sibling self- disclosure. Social Development, 10(4), 439-454. Houtrow AJ ve Okumura MJ. (2011). Pedıatrıc mental health problems and assocıated burden on famılıes. Vulnerable Child Youth Stud 6: 222–33.
 • Kamenapoulou, L. (2012). A study on the inclusion of deafblind young people in mainstream schools: Key findings and implications for research and practice. British Journal of Special Education, 39(3), https://nasenjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8578.2012.00546.x.
 • Karende, S., Bhosrekar, K., Kulkami, M. ve Thakker, A. (2009). A health related quality of life of children with newly diagnosed specific learning disability. Journal of Tropical Pediatrics, 55(3), 160-169.
 • Karende, S. ve Kulkarni, S. (2009). Quality of life of parents of children with newly diagnosed specific learning disability. Journal of Postgraduate Medicine, 55(2), 97-103.
 • Karende, S. ve Kuril, S. (2011). Impact of parenting practices on parent-child relationships in children with specific learning disability. J. Postgrad Med., 6(57), 20-30.
 • Kenny, K. ve McGilloway, S. (2007). Caring for children with learning disabilities: An exploratory study of potential strain and coping. British Journal of Learning Disabilities, 35(4), 221-228.
 • Koçkar, A. (2006). Parental acceptance-rejection, self esteem and psychological adjustment: Children with learning disabilities as compared to children with insülin dependent diabetes mellitus. Yayınlanmamış doktora tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Korkmazlar, Ü. ve Sürücü, Ö. (2007). Öğrenme bozuklukları. A. A. Soykan ve T. Y. Işık (Eds.). Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları. İçinde (s. 307-326). İstanbul: Golden Print.
 • Kurdoğlu, F. (2001). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve özgül öğrenme güçlüğü. A. Soykan- Aysev (Ed.). Özgül öğrenme bozukluğunda tanı değerlendirme. İçinde (s. 43-55). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Kurtbeyoğlu, Z. ve Yıldız- Demirtaş, V. (2020). Özel öğrenme güçlüğü tanılı çocuğu olan anne-babaların algılanan sosyal destek ve depresyon düzeyleri. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 228-242.
 • Lardieri, L.A., Blacher, J. ve Swanson, H.L. (2000). Sibling relationships and parent stress in families of children with and without learning disabilities. Learning Disability Quart. 23(2), 105-116.
 • Lu, M., Yang, G., Skora, E., Wang, G., Cai, Y., Sun, Q. ve Li, W. (2015). Self-esteem, social support, and life satisfaction in Chinese parents of children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 17, 70-77 Metin, N. (2018). Özel gereksinimli çocuğun aileye katılımı. N. Metin (Ed.) Özel gereksinimli çocuklar. İçinde (s. 15-39). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Mooney, L.R. (2011). Inclusive education for students with severe disabilities: Illuminating the issues, gradaute division of educational research. Calgary: Alberta.
 • Öngören, S. ve Yılmaz, E. (2018). Rastlantısal krizler. K. Tepeli ve E. Durualp (Eds.). Aile yaşam döngüsü. İçinde (s. 288-328). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Reid, G. (2016). Dyslexia: A practitioner’s handbook. US: John Wiley& Sons
 • Rohner, R.P. ve Britner, P.A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptance- rejection: Review of cross cultural and intracultural evidence. Cross cultural research. Sage Journals, 36(1), 16-47.
 • Rohner, R.P. ve Khaleque, A. (2005). Handbook fort he study of parental acceptance- rejection starts. CT: Rohner Research Publication.
 • Rohner, R.P. (2016). Introduction to interpersonal acceptance- rejection theory (IPARTHEORY). Online readings in psychology and culture 6(1), 1-40.
 • Simon, A. ve Easvaradoss, V. (2015). Caregiver burden in learning disability. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 86-90.
 • Snowling, M. (2005). Specific learning difficulties. The Medicine Publishing Company Psychiatry, 4(9), 110-113.
 • Steele, M.M. (2004). Making the case for early identification and intervention for yung children at risk for learning disabilities. Early Childhood Education Journal, 32(2), 75-79.
 • Stoneman, Z. (2001). Supporting positive sibling relationships during childhood. Mental Retardation and Developmental Disabilities Research Reviews, 7(2), 134-142.
 • Şentürk, M. ve Varol Saraçoğlu, G. (2013). Eğitilebilir zihinsel, bedensel engelli çocuğa sahip olan ve olmayan annelerin aileden algıladıkları sosyal destek ile depresyon düzeylerinin karşılaştırılması. International Journal of Basic and Clinical Medicine, 1(1), 40- 49.
 • Tepeli, K. (2018). Ailenin tanımı, türleri ve işlevleri. K. Tepeli ve E. Durualp (Eds.). Aile yaşam döngüsü. İçinde (s. 14-38). Ankara: Hedef Yayınları.
 • Truesdale- Kennedy, M., McConkey, R., Ferguson, P. ve Roberts, P. (2006). An evaluation of a family-centered support service for children with a significant learning disability. Child Care in Practice, 12(4), 377-390.
 • URL,1: https://orgm.meb.gov.tr/www/kitapciklar/icerik/1578. Er. Tar. 09.05.2021
 • Weiss ,M.J.(2002). Hardiness and social support as predictors of stress in mother softypical children, children with autism, and children with mental retardation. Autism, 6, 115-30.
 • Yates, A. (2012). Supporting parents of young children with severe disabilities: An action research study. Dissertation doctoral thesis, Fielding Graduate University.
 • Yıldırım- Sarı, H. ve Başbakkal, Z. (2007). Zihinsel yetersiz çocuğu olan aileler için aile yükü değerlendirme ölçeğinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 11(3), 86-95.
 • Yıldırım, E.E. ve Başkaya, V.A. (2012). İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörler. Nöropsikiyatri Arşivi, 50(2), 169-174.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül KADAN> (Sorumlu Yazar)
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1430-8714
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Şubat 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @derleme { ijeces993897, journal = {Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi}, issn = {2458-9128}, eissn = {2458-9128}, address = {}, publisher = {Hasan Kalyoncu Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {7}, number = {1}, pages = {43 - 60}, title = {Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler}, key = {cite}, author = {Kadan, Gül} }
APA Kadan, G. (2022). Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 7 (1) , 43-60 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/68704/993897
MLA Kadan, G. "Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler" . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 (2022 ): 43-60 <http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/68704/993897>
Chicago Kadan, G. "Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 (2022 ): 43-60
RIS TY - JOUR T1 - Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler AU - Gül Kadan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 60 VL - 7 IS - 1 SN - 2458-9128-2458-9128 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler %A Gül Kadan %T Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler %D 2022 %J Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi %P 2458-9128-2458-9128 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Kadan, Gül . "Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler". Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 7 / 1 (Şubat 2022): 43-60 .
AMA Kadan G. Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler. Genel Bilgi. 2022; 7(1): 43-60.
Vancouver Kadan G. Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi. 2022; 7(1): 43-60.
IEEE G. Kadan , "Özel Öğrenme Güçlüğünde Aile ve Duygusal Süreçler", Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 43-60, Şub. 2022