Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Kural Algısı ile Annelerinin Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 13 - 24, 30.09.2022

Öz

Bu çalışma okul öncesi dönem çocuklarının sosyal kural algısı ile annelerinin duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim yılında Diyarbakır Ergani ilçesinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi kurumlarında eğitim gören 60-72 ay arası 180 çocukla ve anneleriyle çalışılmıştır. Çalışmada anne ve çocuğun demografik özellikleriyle ilgili bilgi toplamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çocukların sosyal kural algılarını tespit etmek amacıyla “Ahlaki ve Sosyal Kural Algısı Ölçeği” ; annelerin duygusal zeka düzeylerini belirlemek için “Schutte Duygusal Zeka Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekler sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Değişken sayısına göre t Test ve ANOVA ile elde edilen bulgular sonucunda annelerin duygusal zeka düzeyinin annenin mesleğine göre anlamlı derecede farklılaştığı; sahip olduğu çocuk sayısına göre anlamlı derecede farklılaşmadığı görülmüştür. Çocukların sosyal kural algısını etkileyen değişkenlerde ise annenin öğrenim durumuna göre anlamlı farklılık görülmezken; annenin yaşı ve mesleğinin çocuğun sosyal kural algısına etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönem çocuğunun sosyal kural algısı ile annesinin duygusal zeka düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Kaynakça

 • Akgün, Ş. (2008). Duygusal zeka gelişimi yönünden anne-baba eğitimi. Ankara: Nasa.
 • Aydın, M. Z. (2011). Okulda ahlak eğitimi ve ahlak öğretiminde örnek olay incelemesi yöntemi. Ankara: Nobel Akademik.
 • Baltaş, Z. (2012). İnsanın dünyasını aydınlatan ve işine yansıyan ışık duygusal zeka. İstanbul: Remzi.
 • Çiftçi, D. (1991). Çocuğun Sosyalleşmesinde Ailenin Rolü . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 2(2),. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/spcd/issue/21110/227360.
 • Doğan, U. (2009). Lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeyleri ile problem çözme becerilerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • George, D. & Mallery, P. (2003). Spss for Windows step by step: A simple guide and reference. Boston: Allyn & Bacon.
 • Mumcuoğlu, Ö. (2002). Bar-on duygusal zeka testinin Türkçe dilsel eşdeğerlik, güvenirlik ve geçerlik çalışması. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Sarı, N. (2018). Okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgileri ile annelerinin aile işlevlerine yönelik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Seçer, Z.& Sarı, H. & Olcay, O. (2006). Anne tutumlarına göre okul öncesi dönemdeki çocukların ahlaki ve sosyal kural bilgilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 539–557.
 • Smetana, J. G. (1981). Preschool children’s conceptions of moral & social rules. Child Development, 52(1), 1333-1336.
 • Tatar, A., Tok, S., & Saltukoğlu, G. (2011). Gözden geçirilmiş schutte duygusal zeka ölçeğinin Türkçe ’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Klinik Farmakoloji Bülteni, 21(4), 325-338.
 • Yavuz, K. E. (2005). 0-12 yaş dönemi çocuklarda duygusal zeka gelişimi. Ankara: Ceceli.
 • Yavuz, K. E. (2010). Çocuğunuzun duygusal zeka gelişimi için küçük sağlam adımlar. İstanbul: Timaş

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Asena PEKTANE GÜLMEZ> (Sorumlu Yazar)
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DİYARBAKIR
0000-0001-6531-5482
Türkiye


Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN>
GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0003-2965-7017
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Pektane Gülmez, A. & Gültekin Akduman, G. (2022). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Kural Algısı ile Annelerinin Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki . Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 13-24 . Retrieved from http://ijeces.hku.edu.tr/tr/pub/issue/72849/1016017