ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ ( INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES)

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi

25.741 11.262
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES(International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.

ULUSLARARASI ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ ÇALIŞMALARI DERGİSİ

INTERNATIONAL JOURNAL OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION STUDIES

Cilt/Vol:1 Sayı/No:1

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ADINA İMTİYAZ SAHİBİ VE EDİTÖR

Prof.Dr.Nilüfer Darıca

Yardımcı Editör

Yrd. Doç. Dr.Yasin Öztürk, Karadeniz Teknik Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Yayın Kurulu

Dr.Susan Matoba Adler, University of Hawaii, USA

Dr.Will Parnel, University of Portland State, USA

Dr.Betty Liebovich, Goldsmiths University of London,

Dr.Jeanness Iorio,Janice Kroeger, Kent State University, USA

I-Fang Lee, University of Newcastle, Australia.

Theodora Lightfoot Rueda, Interdisciplinary Institute for Research in the Social Sciences and Education, USA

Ruth Peach, National Louis University, USA

Dr.Yaşar Özbay, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

Dr.Neriman Aral, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Mübeccel Gönen, Hacettepe Üniversitesi, TR

Dr.Esra Ömeroğlu, Gazi Üniversitesi, TR

Dr.Yasemin Aydoğan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, TR

Dr.Gelengül Haktanır, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Arzu Özyürek, Karabük Üniversitesi, TR

Dr.Dilek Acer, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Gülümser Akduman, Gazi Üniversitesi, TR

 Dr. Ender Durualp, Ankara Üniversitesi, TR

Dr.Şermin Metin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

 Dr. Latife Özaydın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi,TR

 Dr. Selvinaz Saçan, Adnan Menderes Üniversitesi,TR

Sekretarya

 Öğretim Görevlisi Sakine Hakkoymaz, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TR

 

 

 

Prof. Dr. Nilüfer DARICA

Editör

Değerli Okurlar,

Erken çocukluk eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitiminde önemli bir yere sahiptir ve her geçen gün önemi artarak devam etmektedir. Bu dönemde kazanılan becerilerin ileriki yaşam için temel oluşturması nedeniyle de yoğun bilimsel çalışmaların yapıldığı ve paylaşıldığı bir alan olma özelliğini de sürdürmektedir. IJECES, bu alana özgü dergi sayısının az olması nedeniyle büyük bir boşluğu doldurarak erken çocukluk eğitimi ile ilgili araştırma bulgularını yayınlayarak uluslar arası tartışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin ilk sayısı, 6 değerli çalışma ile yayın hayatına başlamış bulunmaktadır. İlk sayının yayınlanmasıyla birlikte başta hakem ve editör kurulu üyelerimize olmak üzere yazarlara ve emeği geçen tüm dergi çalışanlarına teşekkür ederim.

Yürürlükteki yasalara göre dergideki yayınların içeriği ve hukuki sorumluluğu tek taraflı olarak yazar(lar) a aittir. Dergide bilimsel içerikli, literatüre katkı yapan, bilimsel anlamda değer ifade eden çalışmalar kabul edilir ve yayınlanır. Bunun dışında siyasi, politik, hukuki ve ticari içerikli fikri sınai haklar kanununa aykırılık içeren yayınlara yer verilmez. Olası bir olumsuzluk durumunda yazar(lar) doğabilecek her türlü maddi ve manevi zararı peşinen kabul etmiş ve yüklenmiştir. Bu nedenle ikinci üçüncü ve diğer şahıs ile kurumlar konusunda dergimiz yönetimi ve kurulları hiçbir sorumluluğu kabul etmez. Bu yönde dergimiz ve kurulları üzerinde bir hukuki yaptırım uygulanması söz konusu olamaz. Bu durum, bu vesileyle ilgili tüm taraflara bildirilmiş sayılır.

IJECES’in en kısa sürede uluslararası farklı indeksler tarafından taranmaya başlayacağını ve ulusal ve uluslar arası yayın alanında hak ettiği yeri alacağına gönülden inanıyorum. Bu bağlamda planlanan  çalışmalar hızla hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Bir sonraki sayımız Haziran ayında sistemdeki yerini alacaktır. Şimdiden tüm okur ve yazarlarımıza esenlikler diler saygılarımızı sunarız.

 

 

 

Dear Readers,

Early childhood education has an important role in child development and education, and its importance increasingly continues day by day. Since the skills acquired in this period form a basis for future life, early childhood education continues to be an area in which intensive scientific studies done and shared. Hence, IJECES aims to contribute to international debate by publishing the research findings related to early childhood education and filling the huge gap because of the small number of journal specific to this area. The first issue of the magazine has started its publication life with six valuable studies. With the publication of the first issue, I thank mainly to the members of referee and the editorial board and all the workers who contributed to the journals.

The contents of publications in the journal and legal responsibility unilaterally belong to the author(s) according to current legislation. Studies which have scientific contents, value scientifically, and contribute to literature are accepted and published in the journal. Apart from that, the journal does not include any studies including political, legal and commercial contents which are against to the intellectual property rights. In a possible negation, author(s) have already accepted and shouldered any financial and emotional damages that may arise. Therefore, our management and board do not undertake any responsibilities in regard to second, third and any other person and institutions. Regarding these aspects, any implementation of law enforcement on our journal and boards cannot be a matter of discussion. It is considered to be enounced to all related counterparties in this way.

I believe wholeheartedly that IJECES will start to be scanned by different international indexes and it will take the place it deserves place in national and international publication field in a very short time. In this respect, works and studies planned is aimed to be implemented quickly. Our next issue will take place in the system in June. We already present our respects and wish welfare to all readers and authors.

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE DÜŞÜNME BECERİLERİ

Fulya EZMECİ, Berrin AKMAN

 

OYUNCAK SATICILARININ BAKIŞ AÇISINDAN

BİREYLERİN OYUNCAK SATIN ALMA DAVRANIŞLARININ

İNCELENMESİ

Arzu ÖZYÜREK,  Şeyma ERZURUMLUOĞLU

 

OYUNCAKLARLA OYNANAN GELENEKSEL GAZİANTEP

OYUNLARI

Banu AkbaşSelma Özuslu Ünal

 

2010-2015 YILLARI ARASINDA YAYIMLANMIŞ RESİMLİ

ÇOCUK KİTAPLARININ RESİMLEME ÖZELLİKLERİNİN

İNCELENMESİ

Cansu YILDIZ, Dila Nur YAZICI, Mine Canan DURMUŞOĞLU

 

ANAOKULU ÇOCUKLARININ ÇİZDİKLERİ RESİMLERE

YÖNELİK ANLATIMLARI YOLUYLA EMPATİK

BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

Mübeccel GÖNEN, Gizem ÖZER

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDAKİ SURİYELİ

SIĞINMACI ÇOCUKLARIN KARŞILAŞTIKLARI

SORUNLAR HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Elif Mercan Uzun, Eda Bütün

 

EBEVEYN DESTEKLİ İLKOKULA HAZIRLIK

PROGRAMI’NIN (EDİHP) OKUL ÖNCESİ DÖNEM ÇOCUKLARININ

İLKOKULA HAZIR BULUNUŞLUĞUNA ETKİSİ

Esra Karakuzu, Sezai Koçyiğit

 

 

 1-13     

 

 

 14-24

 

 

 

 

25-42

 

 

 

 43-55

 

 

 

 

 56-71

 

 

 

 

 72-83

 

 

 

 

84-102

 

 

 

 

 


Cilt 1, Sayı 1 (2016)

Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi – IJECES(International Journal of Early Childhood Education Studies) akademik, hakemli bir dergidir. IJECES, erken çocukluk eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları bilim insanlarına, uzmanlara ve kamuoyuna duyurmayı ve bu yolla bilimsel bilgiyi toplumla paylaşmayı ve özgün çalışmaları yayınlamayı amaçlayan bilimsel bir dergidir.

İçindekiler

Makaleler

Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerileri Reggio Emilia Yaklaşımı Ve High/Scope Programı PDF
Fulya EZMECİ, Berrin AKMAN
Oyuncak Satıcılarının Bakış Açısından Bireylerin Oyuncak Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi PDF
Arzu ÖZYÜREK, Şeyma ERZURUMLUOĞLU
Oyuncaklarla Oynanan Geleneksel Gaziantep Oyunları PDF
Banu AKBAŞ, Selma ÖZUSLU ÜNAL
2010-2015 Yılları Arasında Yayımlanmış Resimli Çocuk Kitaplarının Resimleme Özelliklerinin İncelenmesi PDF
Cansu YILDIZ, Dila Nur YAZICI, Mine Canan DURMUŞOĞLU
Anaokulu Çocuklarının Çizdikleri Resimlere Yönelik Anlatımları Yoluyla Empatik Becerilerinin İncelenmesi PDF
Mübeccel GÖNEN, Gizem ÖZER
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarındaki Suriyeli Sığınmacı Çocukların Karşılaştıkları Sorunlar Hakkında Öğretmen Görüşleri PDF
Elif MERCAN UZUN, Eda BÜTÜN
Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın (EDİHP) Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İlkokula Hazır Bulunuşluğuna Etkisi PDF
Esra KARAKUZU, Sezai KOÇYİĞİT